اعتبار طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری ثابت در سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

اعتبار طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری ثابت در سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی- مصوب ۲۹ اسفند ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی و ۲۳ فروردین ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس سنا - کمیسیون برنامه دو مجلس

مبالغ به هزار ریال

.................................................

اعتبار طرحهای عمرانی قسمت یکم ۱۱۹۳۰۵۴۸۷۹ اعتبار طرحهای عمرانی منطقه‌ای قسمت سوم (‌جزئی از قسمت یکم) (۱۹۵۶۹۰۵۴) اعتبار طرحهای عمرانی خاص ناحیه‌ای قسمت دوم ۳۵۸۰۰۰۰۰

.............................................................

جمع کل ۱۲۲۸۸۵۴۸۷۹

جدول: دوره ۲۴ - جلد ۸ - صفحه ۳۴۵۸ الی ۳۶۱۷

اعتبار طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) در سال ۲۵۳۷ به استناد تبصره ۶ قانون بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور پس از تصویب کمیسیون برنامه‌مجلس شورای ملی در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۶٫۱۲٫۲۹ در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۷٫۱.۲۳ به تصویب کمیسیون برنامه مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع[ویرایش]

اعتبار طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری ثابت در سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی