آیین‌نامه فوق‌العاده مسافرت و آیین‌نامه مزایای مامورین خدمات صحرایی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس دوره قانونگذاری شانزدهم


آیین‌نامه فوق‌العاده مسافرت - مصوب ۲ امرداد ماه ۱۳۳۰ (‌کمیسیون برنامه)

آیین‌نامه فوق‌العاده مسافرت[ویرایش]

ماده ۱ - فوق‌العاده‌ها[ویرایش]

به کارمندانی که به خارج از حوزه مأموریت خود برای وظایف مربوط به سازمان برنامه مسافرت می‌نمایند فوق‌العاده‌های روزانه به شرح زیر پرداخت‌خواهد شد:

۱ - رؤسای قسمتها - رؤسای ادارات ۲۵۰ ریال
۲ - معاونین قسمتها و معاونین ادارات ۲۰۰ ریال
۳ - کارمندان مقدم قسمتها و ادارات ۱۶۰ ریال
۴ - سایر کارمندان ۱۲۰ ریال

فوق‌العاده‌های بالا از روز حرکت مأمور به صوب مأموریت منظور خواهد شد و مدت مأموریت نباید از سه ماه تجاوز کند.

ماده ۲ - فوق‌العاده بدی آب و هوا[ویرایش]

به کارمندانی که به نقاط بد آب و هوا مأمور می‌شوند مطابق آیین‌نامه عمومی مزایای کارمندان دولت فوق‌العاده بدی آب و هوا پرداخت خواهد شد.

ماده ۳ - هزینه سفر[ویرایش]

کرایه وسایل نقلیه مسافرت مأمورین در صورتی که از وسائل دولتی استفاده نشود از مبداء تا مقصد و بالعکس با رعایت کمال صرفه‌جویی طبق اسنادخرج پرداخت خواهد شد و و نحوه مسافرت (‌هوایی یا زمینی) بایستی در احکام مأموریت ذکر گردد و در نقاطی که راه آهن وجود دارد مأمورین‌موظفند که با راه‌آهن مسافرت نمایند.

ماده ۴ -[ویرایش]

به اعضاء شورای عالی و هیأت نظارت و مدیر عامل و معاونین مدیر عامل هزینه مسافرت و مخارج ضروری اقامت در خارج از مرکز درمقابل تسلیم صورت حساب پرداخت خواهد گردید.

ماده ۵ -[ویرایش]

مواد این آیین‌نامه در مورد مأمورینی که برای انجام وظیفه به صحرا اعزام می‌شوند قابل استفاده نخواهد بود و این گونه مأمورین مشمول مقررات مندرج در آیین‌نامه مزایای خدمات صحرایی که در همین آیین‌نامه به تصویب می‌رسد خواهد بود.

آیین‌نامه مزایای مامورین خدمات صحرایی[ویرایش]

‌آیین‌نامه مزایای مامورین خدمات صحرایی - مصوب ۲ امرداد ماه ۱۳۳۰

ماده اول - تعریفات[ویرایش]

۱- مهندس درجه یک کسی است که دارای دانشنامه مهندسی از یکی از دانشکده‌های داخلی یا خارجی بوده و ارزش آن در رشته مهندسی ازطرف شورای عالی فرهنگ برابر با لیسانس یا فوق لیسانس شناخته شده باشد.
۲ - مهندس درجه دو کسی است که دارای تصدیقنامه مهندسی از یکی از آموزشگاههای عالی فنی داخلی یا خارجی بوده و ارزش آن از طرف‌شورای عالی فرهنگ در رشته مهندسی برابر عالی (‌پس از متوسطه فنی و کمتر از لیسانس) شناخته شده باشد.
۳ - مهندس‌یار کسی است که دارای تصدیقنامه متوسطه کامل فنی از یکی از آموزشگاههای فنی داخلی یا خارجی بوده و ارزش آن از طرف‌شورای عالی فرهنگ برابر با متوسطه فنی کامل شناخته شده باشد.

تبصره - کسانی که به تصدیق مقامات صلاحیتدار اقلاً ده سال در کارهای نقشه‌برداری و ساختمانی و امور کشاورزی کار کرده از حیث استفاده ازمزایای این آیین‌نامه مهندس‌یار شناخته می‌شوند.

۴ - مباشر کسی است که اقلاً دارای تحصیلات شش‌ساله ابتدایی بوده و در امور بهره‌برداری دهات - حسابداری - انبارداری و راه‌سازی بصیرت وسابقه عمل داشته باشد.

‌تبصره - کسانی که دارای سواد خواندن و نوشتن بوده و اقلاً پنج سال سابقه مباشری در امور مربوط به شغلشان دارند از حیث استفاده از مزایای این‌آیین‌نامه مباشر شناخته می‌شوند. مأمورین حسابداری و نظارت و امثال آن که به معیت گروههای نظارت و مطالعات امور صنعتی و کشاورزی و فنی و نقشه‌برداری و غیره به خارج ازمرکز اعزام می‌شوند مشمول مفاد این آیین‌نامه می‌باشند.

ماده دوم - طبقه‌بندی کارمندان موضوع این آیین‌نامه[ویرایش]

  • طبقه ۱ - سر مهندس ناظر حوزه که کارگاه بزرگ را اداره می‌کند از بین مهندسین درجه یک که اقلاً ده سال سابقه در کارهای مربوط به شغلشان داشته‌باشند انتخاب می‌شوند.
  • طبقه ۲ - مهندس ناظر کارگاه (‌قطعه راه یا راه‌آهن - پل بزرگ - ساختمان بزرگ - بندر و امثال آن) از بین مهندسین درجه یک که لااقل پنج سال سابقه درکارهای مربوط به شغلشان داشته باشند انتخاب می‌شوند.
  • طبقه ۳ - رییس دسته نقشه‌برداری از بین مهندسینی که اقلاً پنج سال و یا مهندس‌یارانی که اقلاً ده سال سابقه داشته باشند انتخاب می‌شوند.
  • طبقه ۴ - معاون مهندس ناظر کارگاه بزرگ از بین مهندسینی که اقلاً سه سال و یا مهندسیارانی که اقلاً پنج سال در کارهای مربوط به شغلشان سابقه‌داشته باشند انتخاب می‌شود و در غیبت مهندس ناظر وظیفه وی را انجام خواهد داد.
  • طبقه ۵ - ناظر فنی کارگاههای کوچک و یا قسمتی از کارگاههای بزرگ از بین مهندسین یا مهندس‌یارانی که اقلاً سه سال سابقه عمل داشته باشند انتخاب‌می‌شود.
  • طبقه ۶ - کارمندان دسته‌های نقشه‌برداری از بین مهندسین یا مهندس‌یاران انتخاب می‌شوند.

ماده سوم - مزایا[ویرایش]

به مأمورین خدمات صحرایی مندرج در این آیین‌نامه در مدت مأموریت خارج از مرکز فوق‌العاده اعاشه بطریق زیر پرداخت خواهد شد:

۱ - به مأمورین طبقه اول روزانه ۴۰۰ ریال
۲ - به مأمورین طبقه دوم روزانه ۳۵۰ ریال
۳ - به مأمورین طبقه سوم روزانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ ریال
۴ - به مأمورین طبقه چهارم روزانه ۲۵۰ ریال
۵ - به مأمورین طبقه پنجم و ششم و همچنین محاسب - نقشه‌کش و امثال آن روزانه ۲۰۰ ریال
۶ - به مباشرین روزانه ۱۵۰ ریال
۷ - فوق‌العاده‌های مصرحه در این آیین‌نامه به شرطی به مأمورین پرداخته خواهد شد که محل انجام مأموریت آنان در صحرا باشد و منظور ازصحرا نواحی و نقاطی است که غیر مسکون بوده و مأمورین به وسائلی که در نقاط مسکون از قبیل اثاثیه و منزل و غیره موجود است دسترسی نداشته‌باشند و مدت مأموریت نباید از سه ماه تجاوز کند.
۸ - به مأمورین فنی صحرایی که به نقاط بد آب و هوا اعزام می‌شوند مطابق آیین‌نامه عمومی مزایای کارمندان دولت فوق‌العاده بدی آب و هواپرداخته خواهد شد.

آیین‌نامه فوق‌العاده مسافرت و مزایای مأمورین خدمات صحرایی که در جلسه مورخ ۳۰٫۵.۲ کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی به تصویب رسیده به‌موجب قانون اجازه اجرای گزارش شماره (۱) کمیسیون برنامه قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


منبع[ویرایش]

آیین‌نامه فوق‌العاده مسافرت

آیین‌نامه مزایای مامورین خدمات صحرایی