آیین‌نامه اداره کل گمرک

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه اداره کل گمرک - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۵ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا (مصوب کمیسیون‌های پارلمانی).

ماده ۱[ویرایش]

به منظور اجرای تبصره ۲ از ماده واحده قانون انتقال اداره کل گمرک به وزارت دارایی مصوب ۱۲ تیر ماه ۱۳۴۵ و با توجه به وظائفی که برطبق قانون و آیین‌نامه تعرفه گمرکی و سایر قوانین و مقررات جاری به عهده اداره کل گمرک واگذار شده‌است اداره کل گمرک از حیث امور مالی و اداری‌و انجام معاملات بر طبق مواد این آیین‌نامه اداره خواهد شد.

فصل اول - تشکیلات و وظایف[ویرایش]

ماده ۲[ویرایش]

اداره کل گمرک تابع وزارت دارایی است وسیله یک رییس کل و تعداد لازم معاون یا مدیر کل اداره می‌شود.
تبصره ۱ - رییس کل گمرک از طرف وزیر دارایی از بین کارمندان عالی رتبه و صلاحیتدار وزارت دارایی و با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری‌انتخاب خواهد شد و سمت معاونت وزارت دارایی را خواهد داشت.
‌تبصره ۲ - عزل و نصب معاونان یا مدیران کل اداره کل گمرک که از بین کارمندان عالی رتبه و صلاحیتدار وزارت دارایی و گمرک انتخاب خواهندشد بنا به پیشنهاد رییس کل گمرک و تصویب وزیر دارایی به حکم رییس کل گمرک انجام خواهد شد.


ماده ۳[ویرایش]

وظائف و اختیارات رییس کل گمرک به شرح زیر است:

‌الف - اداره امور گمرکات کشور بر اساس وظائفی که طبق قوانین و مقررات مربوط و این آیین‌نامه به اداره کل گمرک محول شده‌است.

ب - تهیه طرح تشکیلات و شرح وظایف واحدهای تابع اداره کل گمرک و پیشنهاد آن به وزارت دارایی و اجرای آن پس از تصویب سازمان اموراداری و استخدامی کشور.

پ - انجام کلیه امور استخدامی کارمندان و کارکنان طبق قوانین مربوط و نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر تأسیس و تقلیل و یا حذف‌سازمان واحدها بر حسب ضرورت و احتیاجات در حدود بودجه مصوب و اعتبارات با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری.

ت - امضاء اوراق بهادار - نامه‌ها- قراردادها- اجرای بودجه مصوب اداره کل گمرک و صدور اجازه پرداخت هزینه‌ها و وجوه اختصاصی درحدود قانون تعرفه گمرکی و آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و سایر مقررات مربوط.

ج - نمایندگی اداره کل گمرک در مقابل مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت‌در توکیل تا یک درجه.

چ - رییس کل گمرک می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونان یا مدیران کل و مسئولان ادارات و واحدهای‌تابعه تفویض نماید.

ماده ۴[ویرایش]

تعیین ذیحساب اداره کل گمرک با وزارت دارایی خواهد بود.

فصل دوم - مقررات مالی[ویرایش]

ماده ۵ - بودجه[ویرایش]

اداره کل گمرک شامل ارقام هزینه‌ها و درآمدهای عمومی و اختصاصی به وسیله اداره کل گمرک تنظیم و برای وزیر دارایی فرستاده‌می‌شود تا ضمن بودجه کل کشور منظور گردد.

ماده ۶[ویرایش]

درآمد باربری و انبارداری به تدریج که وصول می‌گردد به حساب مخصوصی در خزانه داری کل متمرکز خواهد شد تا طبق بودجه‌ای که ازطرف اداره کل گمرک تنظیم و به تصویب وزیر دارایی خواهد رسید هزینه‌های مربوط از اعتبار مزبور پرداخت گردد.

خزانه داری کل مکلف است با رعایت مبلغ وصولی و با توجه به بودجه مصوب طبق درخواست اداره کل گمرک وجه لازم را پرداخت نمایند.

ماده ۷[ویرایش]

تعهدات مالی اداره کل گمرک وقتی معتبر است که ذیحساب مربوط با توجه به اعتبار مصوب با پرداخت آن موافقت کرده باشد. چک‌ها واوراق بهادار و قراردادها با امضای رییس کل گمرک یا معاون او و امضای ذیحساب گمرک یا معاون و یا مأمورینی که به آنها اعطای اختیار شده باشد معتبرخواهد بود.

ماده ۸[ویرایش]

وزارت دارایی می‌تواند برای انجام هزینه‌ها و پیش پرداخت‌ها از محل بودجه مصوب اداره کل گمرک تن خواه گردان متناسبی (‌حداقل(۱۲).(۳) بودجه کل گمرک در اختیار اداره مزبور بگذارد).

ماده ۹[ویرایش]

حساب‌های ماهانه اداره کل گمرک به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط از طرف ذیحساب تنظیم و برای رسیدگی به ممیزین حساب وزارت‌ دارایی تسلیم می‌گردد و ممیزین حساب‌ها ضمن رعایت مقررات این آیین‌نامه آنها را رسیدگی و به مراجع مربوط ارسال خواهند داشت.

فصل سوم - معاملات[ویرایش]

ماده ۱۰[ویرایش]

در مورد معاملاتی که فوریت دارد یا مصلحت ایجاب کند ترک مناقصه و مزایده تا مبلغ پانصد هزار ریال با تصویب رییس کل گمرک وبیش از مبلغ مذکور حداکثر تا پنج میلیون ریال در هر مورد به پیشنهاد رییس کل گمرک و تصویب کمیسیونی مرکب از سه نفر از صاحب‌منصبان عالی‌رتبه شاغل دولت که به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران برای یک سال مالی انتخاب می‌شوند خواهد بود.

ماده ۱۱[ویرایش]

مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده‌است بر طبق مقررات عمومی عمل خواهد شد.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر یازده ماده و دو تبصره که به استناد تبصره ۲ قانون انتقال اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت دارایی در تاریخ‌روز یکشنبه بیست و یکم آبان ماه و روز یکشنبه پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به ترتیب به تصویب کمیسیون‌های دارایی و استخدام‌مجلس سنا رسیده بود و در جلسات روزهای شنبه هیجدهم آذر ماه و یکشنبه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به ترتیب موردتصویب کمیسیون‌های دارایی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی قرار گرفته‌است صحیح و قابل اجراء می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

منبع[ویرایش]

آیین‌نامه اداره کل گمرک