هزار و یک سخن/ر

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

(ر)

 1. رازی که نهان خواهی با دوست مگوی شاید که مر آندوست را دوستی باشد
 2. راستی از تو ظفر از کردگار
 3. راستی که بدروغ ماند مگوی
 4. راستی موجب رضای خداست
 5. راستی و راستکاری سلب ایمنی و رستگاری است
 6. رأی بیقوت مکر و فسون است و قوت بی‌رأی جهل و جنون
 7. رحمت بکفن‌دزد قدیم
 8. رحم کردن بر بدان ستم است بر نیکان و عفو نمودن ظالمان جور است بر مظلومان
 9. رحم کن تا رحم بینی
 10. رحم نواز باش تا محتشم باشی.
 11. رد احسان غلط است
 12. رد دشمن قبول دوست است
 13. رستگاری در راستی است
 14. رضای دوست بدست آر و دیگران بگذار
 15. رعیت از رعایت شاد و مملکت از عدالت آباد گردد
 16. رفت ریش بیارد سبیلش را هم باخت
 17. رفتن و نشستن به ز دویدن و گسستن
 18. رنج خود و راحت یاران طلب
 19. رنج دیگرانرا ضایع مکن تا رنج تو ضایع نگردد
 20. رنج راحت دان چو مطلب شد بزرگ
 21. رنگ و رخساره خبر میدهد از سر ضمیر
 22. روح را صحبت ناجنس عذابی است الیم
 23. روزی بپای خود از در کس درون نیاید
 24. روزی کس کس نمی‌خورد
 25. روی ربنا را حاجت بمشاطه نیست