مصوبات دوره دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی/قانون مالیات بندی بر وسایط نقلیه

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قانون انحصار نمک مصوبات دوره دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی (۱۳۱۸ خورشیدی)  از اداره قوانین و مطبوعات مجلس شورای ملی
قانون مالیات بندی بر وسایط نقلیه
قانون حمل اسلحه
مصوب ۲۵ اسفند ۱۲۸۸ هجری خورشیدی


قانون مالیات بلدی بر وسایط نقلیه[۱]

‌مصوبه پنجم شهر ربیع‌الاول ۱۳۲۸ قمری

‌مادهٔ اول – ‌فقرهٔ اول: مالیاتهائیکه برای مصارف بلدیه در بلاد ایران هر ماهه از وسایط نقلیه دریافت خواهد شد بقرار ذیل است:

(۱) درشکه مطلقاً دوازده قران

(۲) کالسکه و لاندو مطلقاً پانزده قران

(۳) چهارچرخه بارکش چهار قران

(۴) دوچرخه بارکش دو قران و دهشاهی

(۵) دلیجان امنیبوس پانزده قران

(۶) چرخهای دستی سیار مخصوص کسب یک قران

(۷) اتومبیل پنج تومان

(۸) واگون اتومبیل هر یکی سه تومان

(۹) گاری یکتومان

(۱۰) دوچرخه سواری پنجقران

(۱۱) ولوسیپد دو قران

(۱۲) ولوسیپد بخاری (‌موتورسیکل) پنجقران (۱۳) اسب و قاطر و شتر اعم از اسب کالسکه و درشکه و گاری و سواری یا باری دو قران.

(۱۴) الاغ سواری یکقران.

(۱۵) الاغ باری دهشاهی.

(۱۶) گاو عرابه کش یکقران.

‌فقره ثانی: مالیاتهائیکه برای مصارف مزبوره از وسایط نقلیه که از خارج داخل شهر میشود در هر دفعه ورود دریافت خواهد شد بقرار ذیل است:

(۱) از هر گاری بدون ملاحظه عدهٔ اسب چهار قران.

(۲) دوچرخه بارکش بدون ملاحظه عده اسب یکقران.

(۳) چهارچرخه بارکش بدون ملاحظه عده اسب دو قران.

(۴) کالسکه و درشکه بدون ملاحظه عده اسب سه قران.

(۵) اتومبیل یکتومان.

(۶) واگون اتومبیل ششقران.

(۷) دلیجان چهار قران.

(۸) گاو بارکش و الاغ سه شاهی قاطر و اسب و یابو پنج شاهی شتر شش شاهی.

‌مادهٔ دوم – انجمن بلدی هر شهری از بلاد ایران اگر صلاح و مقتضی بداند حق دارد کسور اعشاری اضافه (‌یعنی چند صد یک) یا تومان شمار نسبت باصل مالیات بلدی وسایط نقلیه برای همان شهر تصویب نموده بتوسط حاکم بوزیر داخله پیشنهاد کند که پس از تصدیق بصورت لایحه قانونی بمجلس تقدیم نماید.

‌مادهٔ سوم – تأدیهٔ مالیاتهای مذکوره در فقره اولی مادهٔ (۱) بموجب قبض و بلیط مخصوص خواهد بود که مدت اعتبار آن در بلیط مصرح است مالها‌و چارپایان مذکوره در فقره ثانیه از مادهٔ اولی هم که از طرف شهرها بشهر تردد میکنند میتوانند در هر ماهی یکمرتبه مطابق وسایط نقلیه مذکوره در فقره اولی در مادهٔ یک مالیات داده و از اداره بلدیه قبض و بلیط ماهیانه برای خود تحصیل نمایند وسایط نقلیه که دارای بلیط ماهیانه باشند در حین خروج و دخول بشهر از تأدیه مالیات و دخولیه مذکوره در فقره ثانیه مادهٔ (۱) معاف خواهند بود.

‌مادهٔ چهارم – کالسکه و درشکه و امثال آنها که اسقاط شده و یا مثل مال‌التجاره برای فروش گذاشته‌اند از مالیات بلدی معاف خواهند بود ولی باید‌اداره بلدیه قبلا چرخ آنها را بسته و مهر سربی کند و هر وقت صاحب آلات مزبوره بخواهد آنها را بکار بیندازد و یا بفروشد باداره بلدیه اطلاع می‌دهد که مهر خود را بر دارد و از آن روز تأدیه مالیات خواهد نمود و حق مهر کردن اداره بلدیه در هر مرتبه دو قران خواهد بود.

‌مادهٔ پنجم – هر کس از تأدیه مالیات‌های مزبوره در ظرف مدتی که بلدیه معین میکند امتناع و تخلف نماید در دفعه اولی بعلاوه یک ثلث و در دفعات بعد نصف مبلغ اصل از او دریافت خواهد شد.

‌مادهٔ ششم – مالیاتهای مذکوره در مواد فوق بتوسط مباشرین اداره بلدیه وصول شده و بر طبق دستورالعملهای انجمن بلدی که موافق قوانین خواهد بود در تحت نظارت انجمن بلدی خرج خواهد شد.

‌مادهٔ هفتم – صاحبان وسائط نقلیه مکلفند بر اینکه خودشان بادارهٔ بلدیه عده وسایط نقلیه خود را از هر قبیل بعد از اعلان ادارهٔ مزبوره در مدت مهلتی که خود اداره معین میکند اظهار نموده بلیط ماهیانه دریافت کنند در صورت تخلف از مضمون این ماده و تأخیر اظهار تا یکماه نصف مبلغ بدهی او دریافت میشود.

مادهٔ هشتم – وسایط نقلیه که از مالیات معافند بقرار ذیل است:

(۱) وسایط نقلیه مخصوص سلطنت و دولت.

(۲) وسایط نقلیه مخصوص مأمورین سیاسی دول خارجه.

(۳) وسایط نقلیه عسکریه از هر قبیل.

(۴) وسایط نقلیه متعلقه بخدمات صحیه.

(۵) وسایط نقلیه مخصوص بخدمات بلدیه.

‌مادهٔ نهم – این قانون در هر محل ده روز بعد از اعلان آن بموقع اجرا گذاشته می‌شود.

‌تبصره – در مواردیکه نوشته شده است (‌بدون ملاحظه عده اسب) نه مقصود آنست که از مالهائیکه به گاری و دوچرخه و غیره بسته شده است مالیات علیحده گرفته نمیشود مگر در صورتیکه بگاری و دلیجان و کالسکه و درشکه زیاده از چهار مال و بچهارچرخه زیادتر از دو مال و بدوچرخه زیادتر از یک مال بسته شود که در آن موارد از مالهای زیادی موافق جزء هشتم فقره ثانیه مالیات اخذ میشود.

  1. این قانون بموجب قانون «مالیات راه و الغای عوارض و مالیاتهای بلدی» مصوب ۱۹ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی نسخ شده است.