مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون مربوط به اجازه تمدید حکومت نظامی برای مدت دو ماه در پاره‌ای از نقاط استان خوزستان

قانون اجازه استخدام پانزده نفر استاد اتباع خارجه برای تدریس در دانشکده‌های پزشکی

قانون انجام لوله‌کشی آب و فاضل‌آب شهر تهران

مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۱

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره

شنبه ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۵۱

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۵۱

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۷ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۱

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدری - ابریشم‌کار - فرامرزی
۳- بقیه مداکره در لایحه اجازه تمدید حکومت نظامی در قسمت منطقه خوزستان و تصویب آن
۴- بیانات آقایان: دکتر بقائی و غلامرضا فولادوند طبق ماده ۹۰ آیین‌نامه
۵- اخذ رای و تصویب اجازه استخدام ۱۰ نفر اتباع خارجی جهت دانشکده‌های پزشکی
۶- بقیه مذاکره در گزارش راجع به لوله‌کشی شهر تهران
۷- معرفی دکتر کیا به معاونت وزیر بهداری
۸- بقیه مذاکره در گزارش راجع به لوله‌کشی شهر تهران در تصویب آن
۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

- تصویب صورت مجلس[ویرایش]

۱- تصویب صورت مجلس

- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدری - ابریشم‌کار - فرامرزی[ویرایش]

۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدری - ابریشم‌کار - فرامرزی

- بقیه مداکره در لایحه اجازه تمدید حکومت نظامی در قسمت منطقه خوزستان و تصویب آن[ویرایش]

۳- بقیه مداکره در لایحه اجازه تمدید حکومت نظامی در قسمت منطقه خوزستان و تصویب آن

- بیانات آقایان: دکتر بقائی و غلامرضا فولادوند طبق ماده ۹۰ آیین‌نامه[ویرایش]

۴- بیانات آقایان: دکتر بقائی و غلامرضا فولادوند طبق ماده ۹۰ آیین‌نامه