مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون مربوط به تعیین تکلیف اوراق مکشوفه از شرکت سابق نفت

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۸

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۷۰

شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۶۸

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۶۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱شنبه ۲۳ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۸

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: نریمان - شوشتری - جمال امامی
۳- بیانات آقایان معدل و آزاد طبق ماده ۹۰ و آقای پیراسته طبق ماده ۸۰ آیین‌نامه
۴- بقیه مذاکره دایر به ترتیب رسیدگی به اوراق اداره انتشارات شرکت سابق نفت
۵- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه