قانون مربوط به اصلاح قسمت اول بند (ج) ماده ۱۱ قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه‌های عمرانی کشور تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

قوانین انقلاب شاه و مردم

قانون مربوط به اصلاح قسمت اول بند (ج) ماده ۱۱ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم کشور - مصوب ۱۸ دی ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی دوره نوزدهم قانونگذاری و ۲۶ دی ۱۳۳۵ مجلس سنا

ماده واحده - قسمت اول از بند (ج) ماده ۱۱ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم کشور مربوط به انتخاب هیأت نظارت سازمان برنامه مصوب‌هشتم اسفند ماه ۱۳۳۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

هیأت نظارت سازمان برنامه مرکب از هفت نفر عضو خواهد بود که سه نفر از آنان را مجلس سنا از میان فهرست نه نفری و چهار نفر دیگر را مجلس‌شورای ملی از میان فهرست ۱۲ نفری دیگر که از طرف دولت پیشنهاد می‌گردد به طریقی که قانون برای انتخاب مستشاران دیوان محاسبات مقرر داشته‌برای مدت دو سال انتخاب می‌نماید. در صورت فوت یا استعفاء یا احراز عدم صلاحیت هر یک از اعضاء هیأت نظارت جانشین او به همان ترتیب برای‌هر نفر از میان فهرست سه نفری دولت به مجلسین پیشنهاد می‌کند انتخاب خواهد شد.

اعضای هیأت نظارت موظفاً انجام خدمت نموده و حق ندارند در هیچ شرکت یا مؤسسه یا تجارتخانه یا با هر شخص که طرف معامله با سازمان برنامه‌باشد مستقیم یا غیر مستقیم سهیم و شریک باشند و همچنین حق ندارند هیچ نوع شغل آزاد و یا شغل موظف دولتی و اجتماعی داشته باشند و حق‌عضویت در هیأت مدیره هیچ یک از شرکتهای دولتی را ندارند مگر به مأموریت سازمان برنامه آنهم غیر موظف.

جلسات هیأت نظارت با حضور لااقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نسبت به موضوعات مطروحه رأی چهار نفر معتبر خواهد بود الی آخرماده.

تبصره - بازنشستگی مانع از عضویت هیأت نظارت و شورای عالی برنامه نخواهد بود.

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره‌است در جلسه سه‌شنبه هیجدهم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون فوق در جلسه ۱۳۳۵٫۱۰٫۲۶ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است