قانون متخذه کمیسیون برنامه مجلسین دایر به اجازه افزایش سطح اعتبارات عمرانی سال ۱۳۴۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

قانون متخذه کمیسیون برنامه مجلسین دایر به اجازه افزایش سطح اعتبارات عمرانی سال ۱۳۴۸ - مصوب ۱۸ آذر ماه ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی کمیسیون برنامه و ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۸ کمیسیون برنامه مجلس سنا


‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات عمرانی سال ۱۳۴۸ برنامه چهارم عمرانی کشور را از ۸۷ میلیارد ریال به ۹۹،۲ میلیارد ریال‌افزایش دهد.

تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده در اجرای ماده ۴ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور در جلسه سه‌شنبه هیجدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل وهشت به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی و در جلسه سه شنبه بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیون برنامه مجلس سنا رسیده.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی


منبع[ویرایش]

قانون متخذه کمیسیون برنامه مجلسین دایر به اجازه افزایش سطح اعتبارات عمرانی سال ۱۳۴۸