قانون سازمان انرژی اتمی ایران

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین و قراردادهای انرژی اتمی مصوب مجلس شورای ملی

قانون سازمان انرژی اتمی ایران – مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۳ تیر ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده ۱[ویرایش]

سازمان انرژی اتمی ایران که در این قانون سازمان نامیده می‌شود برای استفاده از اشعه و انرژی اتمی در صنایع و کشاورزی و خدمات وایجاد نیروگاه‌های اتمی و کارخانه‌های شیرین کردن آب شور و تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع اتمی و ایجاد زیر بنای علمی و فنی لازم برای اجرای‌طرحهای مزبور و همچنین برقراری هماهنگی و نظارت بر کلیه امور مربوط به انرژی اتمی در کشور تأسیس می‌گردد.

ماده ۲[ویرایش]

سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و منحصراً تابع مقررات این قانون و اساسنامه مربوط و آیین‌نامه‌های استخدامی ومالی و اداری مخصوص به خود می‌باشد، مگر آن که در قانونی صراحتاً از " سازمان انرژی اتمی ایران" نام برده شده باشد.

ماده ۳[ویرایش]

وظایف سازمان به قرار زیر است:

الف - توسعه و گسترش علوم و فنون اتمی در کشور و ایجاد زیربنای علمی و فنی لازم برای استفاده از علوم و فنون اتمی در برنامه‌های توسعه وتحول کشور.

ب - انجام مطالعات و تحقیقات لازم در زمینه‌های مربوط به علوم و فنون اتمی.

ج - اهتمام در کاربرد علوم و فنون اتمی در صنایع و کشاورزی و خدمات.

د - ایجاد خدمات فنی مورد نیاز کشور در زمینه علوم و فنون اتمی.

ه - انجام بررسیها و عملیات اکتشافی برای تعیین منابع مواد اولیه صنایع اتمی از قبیل سوخت اتمی و مواد رادیواکتیو و بهره‌برداری از از این منابع‌از طریق استخراج و تخلیص و استفاده از مواد مزبور در صنایع و نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها و تأسیسات مختلف اتمی کشور.

سازمان موظف است اهتمام خود را برای تأمین سوخت اتمی و سایر مواد اصلی مورد نیاز صنایع اتمی کشور با توجه به نیازهای آینده به کار ببرد.

و - ایجاد نیروگاه‌های اتمی و بهره‌برداری از آنها برای کمک به تأمین نیروی برق مورد نیاز کشور.

ز - ایجاد تأسیسات شیرین کردن آب شور و بهره‌برداری از آنها برای کمک به تأمین آب مورد نیاز کشور.

ح - تولید و توزیع رادیو ایزوتوپها و سایر مواد و تجهیزات مورد نیاز برای کاربرد علوم و فنون اتمی در کشور.

ط - ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به علوم و فنون اتمی در کشور که به وسیله سایر مؤسسات اعم از دولتی و یا وابسته به دولت و یاغیر دولتی انجام می‌شود و تنظیم مقررات و ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط و پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاح قانونی برای تصویب.

ی - ایجاد ارتباط با مراجع بین‌المللی و یا کشورهای خارج در زمینه علوم و فنون و صنایع اتمی به نام دولت ایران. نمایندگی دولت ایران در آژانس‌بین‌المللی انرژی اتمی به عهده سازمان خواهد بود.

ک - انجام تحقیقات مربوط به استفاده از منابع انرژی موجود در طبیعت که مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند و اهتمام در استفاده از تجربیات سایرکشورها در این زمینه از طریق ایجاد ارتباط لازم.

ماده ۴[ویرایش]

برای انجام وظایف مذکور در ماده ۳ سازمان دارای حقوق و اختیارات زیر می‌باشد:

الف - سازمان می‌تواند آن قسمت از تشکیلات و ادارات و سازمانهای داخلی یا رشته‌های فعالیتهای خود را که مقتضی بداند به صورت مؤسسات‌تابع یا شرکت اداره کند و یا در شرکتهای دیگر دولتی و یا خصوصی سرمایه‌گذاری و مشارکت کرده و یا مشارکت و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و یاحقوقی را در شرکتهایی که تشکیل می‌دهد بپذیرد.

ب - سازمان مجاز است دولتها و یا مؤسسات دولتی و یا خصوصی خارجی را در سرمایه‌گذاریهای علمی - فنی - صنعتی، معدنی و یا بازرگانی‌مشارکت دهد.

تبصره - مشارکت و سرمایه‌گذاری دولتها و یا مؤسسات دولتی خارجی در طرحهای مورد نیاز سازمان منوط به تصویب هیأت دولت و رعایت مفادماده ۷ قانون تشکیل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می‌باشد.

ج - سازمان برای انجام وظایف خود می‌تواند در خارج از کشور در طرحهای علمی - فنی - صنعتی - معدنی و یا بازرگانی سرمایه‌گذاری و یامشارکت کند و شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور ایجاد نماید.

د - سازمان می‌تواند با اشخاص و مؤسسات در داخل یا خارج از کشور قراردادهای همکاری منعقد نماید و یا اتباع خارجی را که دارای تخصص ویا مهارت مورد نیاز باشند استخدام کند.

ه - سازمان می‌تواند برای سرمایه‌گذاری و خرید ماشین آلات و خدمات و تنخواه‌گردان از منابع داخلی و یا خارجی در حدود اعتبارات مصوب‌برنامه‌های اتمی کشور وام و یا اعتبار اخذ کند.

و - سازمان می‌تواند برای تربیت نیروی انسانی فنی و تخصصی مورد نیاز خود در داخل و یا خارج از کشور به هر صورت مقتضی بداند عمل‌نماید و مؤسسات و دوره‌های آموزشی و یا کارآموزی لازم را ایجاد نماید.

ز - سازمان می‌تواند برای تسهیل در انجام وظایف خود به مؤسسات علمی و یا آموزشی کشور به صورت نقدی و یا جنسی کمک کند.

ماده ۵[ویرایش]

بهره‌برداری از منابع سوخت اتمی و یا مواد رادیواکتیو همچنین تولید فرآورده‌های رادیواکتیو در سرتاسر کشور و وارد کردن سوخت اتمی ویا مواد رادیواکتیو به کشور و توزیع این مواد در کشور برای استفاده‌های مختلف در انحصار سازمان می‌باشد.

تبصره - سازمان می‌تواند با تصویب کمیته انرژی اتمی موضوع ماده ۱۰ این قانون اجازه فعالیت در زمینه‌های موضوع این ماده را به سازمانهای‌دولتی و یا وابسته به دولت و یا مؤسسات خصوصی بدهد.

ماده ۶[ویرایش]

ارکان سازمان به قرار زیر است:

الف - شورای انرژی اتمی.

ب - کمیته انرژی اتمی.

ج - رییس سازمان.

ماده ۷[ویرایش]

شورای انرژی اتمی مرکب از پانزده عضو به شرح زیر است:

نخست‌وزیر که سمت ریاست شورا را عهده‌دار می‌باشد.

وزیر آب و برق.

وزیر دارایی.

وزیر علوم و آموزش عالی.

وزیر اقتصاد.

وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.

وزیر بهداری.

وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه.

یک وزیر دیگر به انتخاب نخست‌وزیر.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران که سمت دبیر شورا را دارد.

چهار نفر از متخصصان و کارشناسان که به پیشنهاد کمیته انرژی اتمی و به فرمان همایونی برای مدت سه سال به عضویت شورای انرژی اتمی منصوب‌می‌شوند.

ماده ۸[ویرایش]

جلسات شورا به دعوت رییس شورا تشکیل می‌شود و تصمیمات شورا با موافقت حداقل هشت نفر از اعضاء شورا قابل اجراء می‌باشد.

تبصره - نایب رییس شورا از بین اعضای شورا به وسیله نخست‌وزیر تعیین و در غیاب وی وظائف رییس شورا را انجام خواهد داد.

ماده ۱۰[ویرایش]

کمیته انرژی اتمی دارای سه عضو به شرح زیر می‌باشد:

وزیر آب و برق که سمت ریاست کمیته را دارا خواهد بود.

وزیر دارایی.

وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه.

رییس سازمان، سمت دبیر کمیته را دارا می‌باشد و بدون داشتن حق رأی در جلسات کمیته شرکت خواهد نمود.

ماده ۱۱[ویرایش]

وظایف و اختیارات کمیته انرژی اتمی به شرح زیر است:

الف - تصویب برنامه‌های اجرایی سازمان و مؤسسات تابع و یا وابسته موضوع ماده ۴ این قانون.

ب - تصویب بودجه و آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملات سازمان.

ج - تعیین حدود اختیارات رییس سازمان در مورد خرید و یا فروش سهام شرکتهای صنعتی و یا معدنی و یا خدماتی و اخذ وام از منابع داخلی ویا خارجی و استخدام اتباع خارجی در سازمان.

د - تصویب تأسیس مؤسسات و یا شرکتهای علمی و یا خدماتی و یا تولیدی که از طرف رییس سازمان پیشنهاد می‌شود و تصویب اساسنامه این‌مؤسسات یا شرکتها همچنین میزان سرمایه‌گذاری در این مؤسسات یا شرکتها.

ه - تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان که به منزله تفریغ بودجه و مفاصا حساب سازمان در سال مربوط می‌باشد.

و - انتخاب حسابرس برای تهیه حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان.

ماده ۱۲[ویرایش]

رییس سازمان به پیشنهاد نخست‌وزیر و با فرمان همایونی به ریاست سازمان منصوب می‌شود.

ماده ۱۳[ویرایش]

رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان و مسئول اداره کلیه امور سازمان و مؤسسات تابع و یا وابسته و نماینده سازمان در کلیه‌مراجع می‌باشد. در حدود مصوبات شورای انرژی اتمی و کمیته انرژی اتمی تعیین تشکیلات سازمان و استخدام و نصب و عزل مسئولان و کارکنان‌سازمان و صدور دستور انجام هزینه‌ها و پرداختها و تهیه برنامه فعالیتهای سازمان در کلیه زمینه‌های مربوط و تهیه آیین‌نامه و مقررات داخلی سازمان وعقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و انتخاب وکیل با حق توکیل و پایان دادن به دعاوی از طریق سازش، همچنین ارجاع به داوری و اخذ هر نوع‌تصمیم و صدور دستورات لازم برای نیل به هدفهای سازمان و حسن انجام امور و تهیه و ارائه گزارش عملکرد سالانه سازمان به عهده رییس سازمان‌می‌باشد.

ماده ۱۴[ویرایش]

دولت هر سال به تناسب نیازمندیهای سازمان اعتبارات لازم را به عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور خواهد نمود.

ماده ۱۵[ویرایش]

سازمان می‌تواند مواد و ماشین آلات و ابزار و وسائل کار مورد نیاز خود را مشروط بر این که به تشخیص سازمان اجناس و مواد مشابه باکیفیت مورد نظر در داخل کشور وجود نداشته باشد بدون تحصیل هیچ گونه پروانه از خارج وارد کند. به مواد و ماشین آلات و ابزار و وسائلی که‌سازمان برای خود و یا سازمانها و مؤسسات تابع وارد کشور می‌کند حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۱۶[ویرایش]

سازمان می‌تواند برای انجام وظایف خود اراضی و ابنیه و مستحدثات مورد لزوم را طبق ماده ۱۶ قانون سازمان برق ایران خریداری‌نماید.

ماده ۱۷[ویرایش]

سازمان مشمول قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع می‌باشد.

ماده ۱۸[ویرایش]

مرکز اتمی دانشگاه تهران با کارکنان به استثناء اعضاء هیأت علمی همچنین با کلیه اموال و تأسیسات اعم از منقول و غیر منقول و دارایی‌ و تعهدات و بودجه مربوط حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون به سازمان منتقل می‌شود.

ماده ۱۹[ویرایش]

به سازمان اجازه داده می‌شود مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری را با رعایت مقررات مربوط به سازمان منتقل نماید. حقوق ومزایای این افراد طبق آیین‌نامه استخدامی سازمان پرداخت می‌شود.

ماده ۲۰[ویرایش]

اساسنامه سازمان بنا بر پیشنهاد کمیته انرژی اتمی و تأیید هیأت دولت پس از تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارایی و استخدام‌ مجلسین به موقع اجراء گذارده خواهد شد و نسبت به تغییرات بعدی اساسنامه نیز به ترتیب فوق اقدام می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه ۱۳۵۳٫۴.۳، در جلسه روز یکشنبه‌ شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع[ویرایش]

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۱۳۴