قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق (کاپی‌رایت)/فصل سوم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق (کاپی‌رایت)
از وزارت عدلیهٔ جمهوری اسلامی افغانستان
فصل سوم
میعاد استفاده از حق طبع و نشر
میعاد حمایت آثار

مادهٔ شانزدهم:

(۱) آثار مندرج مادهٔ ششم این قانون حسب احوال در مواعید ذیل مورد حمایت قرار می‌گیرد:

۱- آثاری که در دورهٔ حیات پدیدآورنده طبع و نشر گردیده باشد، از آغاز سال بعد از سال فوت آن الی مدت پنجاه سال، مگر اینکه پدیدآورنده طور دیگری تصمیم اتخاذ نموده باشد.
۲- آثاری که طور دسته‌جمعی در زمان حیات پدیدآورندگان طبع و نشر گردیده، بعد از فوت آخرین پدیدآورندهٔ آنها الی مدت پنجاه سال.
۳- آثاری که با نام مستعار یا گمنام (بدون نام) طبع و نشر گردیده باشد، از آغاز سال بعد از سال طبع و نشر آنها الی مدت پنجاه سال.
هرگاه پدیدآورنده مشخص گردد، در مورد حکم مندرج فقرهٔ (۱) این ماده قابل تطبیق می‌باشد.
۴- آثاری که در زمان حیات پدیدآورنده و در مورد اثر دسته‌جمعی در زمان حیات آخرین پدیدآورندهٔ آن به طبع و نشر نرسیده باشد، از آغاز سال بعد از سال طبع و نشر آنها، الی مدت پنجاه سال.
۵- آثاری سمعی و بصری از آغاز سال بعد از سال طبع و نشر آنها الی مدت پنجاه سال.
۶- آثار عکاسی و نقاشی از آغاز سال بعد از سال طبع و نشر آنها الی مدت پنجاه سال.

(۲) حقوق مندرج مادهٔ (۱۵) این قانون از تاریخ نشر اثر سمعی و بصری و در صورت عدم نشر از تاریخ تثبیت فونوگرام برای مدت پنجاه سال محفوظ می‌باشد.

آغاز تاریخ میعاد حمایت اثر

مادهٔ هفدهم:

هرگاه میعاد حمایت اثر از تاریخی آغاز شود که اثر در آن طبع و نشر گردیده‌است، در این صورت تاریخ اولین طبع و نشر، صرف نظر از انتشارات بعدی، در میعاد حمایت مد نظر گرفته می‌شود، مگر اینکه پدیدآورنده در طبع و نشر مجدد، تغییرات اساسی را طوری وارد نماید که فکر شود اثر مذکور یک اثر جدید می‌باشد.

هرگاه اثر، مرکب از اجزای متعدد باشد یا در مراحل مختلف طور جداگانه طبع و نشر گردیده باشد، در محاسبهٔ میعاد حمایت هر جزء منحیث یک اثر جداگانه پنداشته می‌شود.