قانون برنامه عمرانی پنج‌ساله پنجم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون برنامه عمرانی پنج‌ساله پنجم - مصوب ۲۲ بهمن ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده ۱[ویرایش]

دولت مجاز است از محل منابع مالی مندرج در قانون برنامه و بودجه کشور ظرف مدت پنج سال که از اول فروردین ماه ۱۳۵۲ شروع‌می‌شود مبلغ یک هزار و پانصد و شصت میلیارد ریال بر اساس جداول کلی پیوست این قانون به مصرف برساند و مکلف است برنامه پنجساله پنجم رابرای نیل به هدفهای مندرج در برنامه مذکور اجرا نماید.


تبصره - به کمیسیونهای برنامه مجلسین اجازه داده می‌شود که اصول و هدفها و برنامه‌های اجرایی مربوط به بخشهای مختلف برنامه عمرانی‌پنجساله پنجم را که تحت عنوان خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور تقدیم مجلس شورای ملی شده‌است با ارقام هر یک از برنامه‌های مربوط به فصل‌مندرج در جداول پیوست بررسی و تصویب نماید.


ماده ۲[ویرایش]

به منظور تأمین اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده در این قانون هر سال از مجموع منابع مالی دولت پس از تأمین هزینه نگهداشت سطح‌عملیات و فعالیتهای مربوط به امور اجتماعی و اقتصادی در مقیاس بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ و پیش‌بینی توسعه امور عمومی و دفاع ملی وبازپرداخت اصل و بهره وام‌های داخلی و خارجی و همچنین تسویه دیون ناشی از اجرای برنامه‌های قبلی اعتبارات عمرانی لازم بر حسب فصول وبرنامه‌ها باید سالانه به نحوی تخصیص داده شود که تا پایان دوره برنامه عمرانی پنجساله پنجم کلاً مبلغ ۱۵۶۰ میلیارد ریال برای هزینه‌های عمرانی‌منظور گردد.

ماده ۳[ویرایش]

به منظور تأمین قسمتی از اعتبار مندرج در ماده ۲ این قانون جهت اجرای برنامه عمرانی پنجساله پنجم دولت مجاز است طی دوران برنامه‌مذکور اقدام به امضاء قرارداد یا موافقتنامه برای دریافت وام و اعتبارات خارجی طبق اصول مقرر در قانون برنامه و بودجه تا میزان ۴۳۳٫۴ میلیارد ریال‌بنماید و نیز به طور خالص معادل ۳۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات بانکی داخلی و فروش اوراق قرضه به بانکها و معادل ۵۴٫۵ میلیارد ریال به طورخالص از محل فروش اوراق قرضه به بخش غیر بانکی استفاده نماید.

ماده ۴[ویرایش]

به دولت اجازه داده می‌شود تمام یا قسمتی از بدهیهای شهرداریها به سازمان برنامه را که در اثر اجرای طرحهای عمرانی در برنامه‌های‌عمرانی گذشته ایجاد شده طبق مقرراتی که به تصویب کمیسیون دارایی مجلسین خواهد رسید مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده ۵[ویرایش]

سازمان برنامه و بودجه موظف است کلیه حسابهای مربوط به طرحهای عمرانی برنامه‌های گذشته را طبق مقررات مربوط ممیزی کند.

تبصره - ذیحسابان وزارت دارایی در دستگاههای اجرایی موظفند کلیه سوابق و اسناد و مدارک مربوط به طرحهای عمرانی گذشته را برای ممیزی‌در اختیار سازمان قرار دهند.

ماده ۶[ویرایش]

رسیدگی و تسویه حسابهای برنامه‌های عمرانی گذشته باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۵۳ انجام شود و هیأت حسابرسی مذکور در فصل هفتم‌قانون برنامه عمرانی چهارم با همان اختیارات و وظایف مندرج در قانون مزبور برای این مدت باقی خواهد بود و انتخاب اعضاء هیأت در مواقع ضروری‌طبق همان قانون به عمل خواهد آمد.

ماده ۷[ویرایش]

از آغاز سال ۱۳۵۲ اختیارات و وظایفی که به موجب بند ۴ ماده ۱۳ قانون برنامه عمرانی چهارم در مورد دعاوی ناشی از اجرای قراردادهای‌مربوط به برنامه‌های گذشته به هیأت عامل برنامه اعطاء گردیده بود به رییس دستگاه اجرایی مربوط تفویض می‌شود.

ماده ۸[ویرایش]

در کلیه مواردی که به موجب مقررات طرحهای عمرانی و یا قراردادهای منعقده در برنامه‌های گذشته اعتباراتی به صورت وام در اختیاردستگاههای اجرایی قرار گرفته‌است وزارت دارایی به عنوان جانشین قانونی سازمان برنامه تعیین می‌شود.

ماده ۹[ویرایش]

اصطلاحات مندرج در این قانون مشمول مفاد ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره و جداول ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۱٫۱۱٫۲۲ در جلسه روزشنبه پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

جدول شماره ۱[ویرایش]

جمع کل اعتبارات عمرانی پنجم میلیون ریال

...............................................

امور عمومی ۱۲۱۱۰۰

امور اجتماعی ۴۶۸۹۰۰

امور اقتصادی ۹۷۰۰۰۰

................................................

جمع ۱۵۶۰۰۰۰


جدول شماره ۲[ویرایش]

۱۰۰۰۰۰۰۰ - امور عمومی اعتبار به میلیون ریال

...............................................

۱۰۳۰۰۰۰۰ - فصل سوم - عمرانی عمومی ۵۳۰۰

۱۰۹۰۰۰۰۰ - فصل نهم - خدمات عمومی فنی و اطلاعات ۱۱۶۰۰

۱۱۰۰۰۰۰۰ - فصل دهم - اداره امور وسائل ارتباط جمعی ۱۳۴۰۰

۱۱۱۰۰۰۰۰ - فصل یازدهم - ساختمانها و تأسیسات دولتی ۹۰۸۰۰

....................................................

جمع ۱۲۱۱۰۰

جدول شماره ۳[ویرایش]

۳۰۰۰۰۰۰۰ - امور اجتماعی اعتبار به میلیون ریال

....................................................

۳۰۱۰۰۰۰۰ - فصل اول - آموزش و پرورش ۲۳۰۰۰۰

۳۰۲۰۰۰۰۰ - فصل دوم - فرهنگ و هنر ۹۴۰۰

۳۰۳۰۰۰۰۰ - فصل سوم - بهداشت و درمان و تغذیه ۵۲۰۰۰

۳۰۴۰۰۰۰۰ - فصل چهارم - تأمین و رفاه اجتماعی ۱۶۰۰۰

۳۰۶۰۰۰۰۰ - فصل ششم - تربیت بدنی: پیشاهنگی، تعاون و امور جوانان ۱۰۰۰۰

۳۰۷۰۰۰۰۰ - فصل هفتم - عمران شهرها ۳۲۷۰۰

۳۰۸۰۰۰۰۰ - فصل هشتم - عمران و نوسازی روستاها ۳۶۰۰۰

۳۰۹۰۰۰۰۰ - فصل نهم - تأمین مسکن ۸۲۸۰۰

........................................................................

جمع ۴۶۸۹۰۰

جدول شماره ۴[ویرایش]

۴۰۰۰۰۰۰۰ - امور اقتصادی اعتبار به میلیون ریال

................................................................

۴۰۱۰۰۰۰۰ - فصل اول - توسعه کشاورزی و دامپروری ۲۰۸۰۰۰

۴۰۲۰۰۰۰۰ - فصل دوم - توسعه منابع آب و نظارت ۱۰۸۰۰۰

۴۰۳۰۰۰۰۰ - فصل سوم - تأمین برق ۵۳۵۰۰

۴۰۴۰۰۰۰۰ - فصل چهارم - توسعه صنایع ۱۸۳۹۰۰

۴۰۵۰۰۰۰۰ - فصل پنجم - توسعه منابع نفت و بهره‌برداری ۱۳۰۷۰۰

۴۰۶۰۰۰۰۰ - فصل ششم - توسعه منابع گاز و بهره‌برداری ۲۹۰۰۰

۴۰۷۰۰۰۰۰ - فصل هفتم - توسعه معادن ۴۶۵۰۰

۴۰۹۰۰۰۰۰ - فصل نهم - حمل و نقل و ارتباطات ۱۷۱۵۰۰ ۴۱۰۰۰۰۰۰ - فصل دهم - پست و مخابرات ۳۱۲۰۰

۴۱۱۰۰۰۰۰ - فصل یازدهم - سیاحت و جهانگردی ۷۷۰۰

......................................................................

جمع ۹۷۰۰۰۰


جدول شماره ۵[ویرایش]

تقسیم سنواتی اعتبارات عمرانی برنامه پنجم

اعتبار به میلیون ریال

.................................................

سال ۱۳۵۲ ۲۱۰۰۰۰

سال ۱۳۵۳ ۲۵۰۰۰۰

سال ۱۳۵۴ ۳۰۵۰۰۰

سال ۱۳۵۵ ۳۶۰۰۰۰

سال ۱۳۵۶ ۴۳۵۰۰۰

.............................................................

جمع ۱۵۶۰۰۰۰

جداول فوق منضم به قانون برنامه عمرانی پنج‌ساله پنجم می‌باشد.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

منبع[ویرایش]

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد ششم - ص. ۲۷۳۴