قانون افزایش اعتبارات برنامه عمرانی چهارم کشور

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
قانون افزایش اعتبارات برنامه عمرانی چهارم کشور

‌قانون افزایش اعتبارات برنامه عمرانی چهارم کشور – مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۵ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. [۱]

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود اعتبار اجرای برنامه چهارم را از مبلغ پانصد و شصت و هشت میلیارد و چهارصد میلیون( ۵۶۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به مبلغ پانصد و هفتاد و هفت میلیارد و چهارصد میلیون (۵۷۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش داده و وجوه لازم را در اختیار‌سازمان برنامه بگذارد که بر اساس جداول پیوست و برای نیل به هدفهای برنامه به مصرف برسد.

‌تبصره ۱ - تقسیم سالانه اعتبار بالا به شرح زیر است :

‌سال ۱۳۴۷ ۷۳،۴ میلیارد ریال

‌سال ۱۳۴۸ ۸۴،۹ میلیارد ریال

‌سال ۱۳۴۹ ۱۰۱،۶ میلیارد ریال

‌سال ۱۳۵۰ ۰،۱۴۳ میلیارد ریال

‌سال ۱۳۵۱ ۱۷۶،۵ میلیارد ریال

‌سازمان برنامه می‌تواند به موجب ماده چهارم قانون برنامه چهارم عمرانی کشور با موافقت هیأت عالی برنامه و تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین‌تغییرات لازم را در تقسیم سنواتی فوق بدهد بدون اینکه در کل مبلغ اعتبار تقلیلی حاصل شود.

‌تبصره ۲ - مبلغ سه میلیارد ریال موضوع موضوع تبصره ۱۹ بودجه سال ۱۳۱۵ کل کشور به شرح زیر بین فصول برنامه تقسیم می‌شود:

‌فصل اول - کشاورزی و دامپروری ۱،۵ میلیارد ریال

‌فصل هشتم - عمران دهات ۰،۵ میلیارد ریال

‌فصل دهم - ساختمان و مسکن ۱،۰ میلیارد ریال

.................................................

‌جمع ۳،۰ میلیارد ریال

‌و توزیع اعتبارات مزبور بین بندهای فصول نامبرده با تصویب هیأت عالی برنامه خواهد بود.

‌تبصره ۳ - به منظور تجهیز و به کار انداختن سرمایه‌های بخش خصوصی در امر تهیه و تدارک واحدهای مسکونی دسته‌جمعی ارزان قیمت برای‌گروه‌های کم درآمد، سازمان برنامه می‌تواند با رعایت اصول زیر اقدام به اعطای کمک بهره وام‌های خرید واحدهای مسکونی دسته‌جمعی و خانه‌های‌سازمانی کارگری بنماید و نیز تعهد پرداخت کمک بهره را در طول مدت وام‌های طویل‌المدت مسکن که سر رسید آخرین اقساط پرداخت اصل و بهره آن‌ممکن است از دوره برنامه عمرانی چهارم کشور تجاوز کند بنماید:

‌الف - کل مبلغ کمک بهره وام‌های مسکن که سازمان برنامه می‌تواند در طی برنامه عمرانی چهارم پرداخت و یا تعهد پرداخت نماید از پانصد میلیون( ۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تجاوز نخواهد کرد.

ب - از پانصدمیلیون ریال مذکور در بند (‌الف) فوق آن مبلغ که طی دوره برنامه عمرانی چهارم پرداخت می‌شود به حساب اعتبارات مصوب فصل‌ساختمان و مسکن برنامه چهارم و مبلغ بقیه که طی برنامه‌های عمرانی بعدی پرداخت می‌گردد به حساب اعتبارات فصل مسکن برنامه‌های مزبور‌منظور خواهد شد.

ج - ضوابط کلی و شرایط اعطای کمک بهره وام‌های مسکن از جمله حداکثر میزان کمک بهره قابل پرداخت و توزیع متناسب آن بین تهران و‌شهرستان‌های کشور تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت عالی برنامه خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره و جداول ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۵۰ در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

‌جدول: دوره ۲۳ - جلد ۴ - صفحه ۱۳۳۱ الی ۱۳۵۱

منبع[ویرایش]

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد چهارم - ص. ۱۳۲۸