قانون اصلاح قانون نظام پزشکی و الحاق چند ماده به قانون مذکور

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح قانون نظام پزشکی و الحاق چند ماده به قانون مذکور - مصوب ۱۳۵۴٫۳.۳۱

ماده واحده - مواد ۳ - ۱۱ - ۱۳ و بند ۳ تبصره ماده ۶ قانون نظام پزشکی مصوب ۱۳۳۹ اصلاح و یک تبصره به ماده ۵ اضافه و مواد ۱۴ و ۱۵ و۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ به قانون مذکور الحاق و عنوان ماده ۱۴ به ماده ۲۵ تغییر می‌یابد:

الف - کلمه (‌مرکز) از ماده ۳ حذف می‌شود.

ب - تبصره زیر به ماده ۵ قانون نظام پزشکی اضافه می‌شود:

تبصره - رییس هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز در هر دوره به پیشنهاد هیأت مدیره و به استدعای نخست‌وزیر به فرمان مبارک ملوکانه منصوب می‌شود.

ج - بند ۳ ماده ۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۳ - یک نفر پزشک نظامی آن شهرستان (‌در صورتی که آن شهرستان لااقل مرکز تیپ یا هم‌طراز تیپ باشد به معرفی ستاد مربوط).

د - تبصره ماده ۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره - در صورتی که یک یا چند تن از اعضاء هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز یا شهرستان استعفا یا فوت نمایند یا منتقل شوند و یا به هر علت دیگر ازشرکت در جلسات محروم گردند به جای آنان از پزشکان یا دندانپزشکان ذخیره که در انتخابات بعد از منتخبین، آراء بیشتری داشته‌اند برای بقیه دوره به‌عضویت هیأت مدیره انتخاب می‌شوند مشروط بر آن که عده‌ای که در دوره عمل هیأت مدیره کنار می‌روند از یک سوم اعضاء بیشتر نباشد در غیر این‌صورت انتخابات تجدید خواهد شد.

غیبت بیش از سه جلسه متوالی هر یک از اعضاء هیأت مدیره بدون عذر موجه به منزله استعفای عضو تلقی می‌شود.

مقررات اجرای این ماده و آیین‌نامه‌های انتخابات هیأت مدیره مرکز و شهرستانها توسط هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز تهیه می‌شود.

ه - مواد ۱۱ و ۱۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱ - آیین‌نامه‌های انتظامی و تخلفات حرفه‌ای پزشکان و دندانپزشکان و شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی و مؤسسات پزشکی و طرزرسیدگی به آنها و انواع مجازاتهای انتظامی و نحوه اجرای احکام مربوط وسیله هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز با موافقت وزارت بهداری تهیه می‌شود وپس از تصویب کمیسیونهای دادگستری و بهداری و نظام و رفاه اجتماعی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. در مورد اصلاحات لازم در آیین‌نامه‌های مذکورنیز به همین ترتیب عمل خواهد شد.

ماده ۱۳ - تعیین سایر حرفه‌های پزشکی و وابسته پزشکی و حدود وظایف و صلاحیت شاغلین این حرف در امور پزشکی طبق آیین‌نامه‌ای است که ازطرف هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز تهیه و به تصویب وزارت بهداری می‌رسد. صاحبان حرف مذکور که دارای درجه دکتری در رشته مربوط باشند ازلحاظ اتهام بزه ناشی از امور پزشکی مشمول ماده ۱۰ این قانون خواهند بود.

و - ماده زیر جایگزین ماده ۱۴ شده و عنوان ماده ۱۴ به ۲۵ تغییر می‌یابد:

ماده ۱۴- از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه اشتغال به کار طبابت برای پزشکان و دندانپزشکان پس از تعیین و تأیید ارزش تحصیلات و تخصص‌در هر مورد از طرف وزارت علوم و آموزش عالی با توجه به قوانین مربوط به عهده نظام پزشکی مرکز خواهد بود. ضوابط و شرایط صدور پروانه وتشریفات ادای سوگند از طرف متقاضیان دریافت پروانه به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که تصویب هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز برسد.

تبصره - قوانین و مقررات به طبابت اتباع بیگانه کماکان به قوت خود باقی است.

ز - مواد زیر به عنوان مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ به قانون نظام پزشکی اضافه می‌گردد:

ماده ۱۵ - نظام پزشکی مرکز علاوه بر وظایف مطرح در قوانین مصوب سالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۴۶ وظایف و اختیارات زیر را خواهد داشت:

۱ - الف - اظهار نظر مشورتی در تنظیم ضوابط مربوط به ارزش تحصیلات خارج از کشور پزشکان و دندانپزشکان و شاغلین حرفه‌های دیگر پزشکی ووابسته پزشکی و درجات و عناوین عملی آنان.

ب - اظهار نظر مشورتی در تهیه و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به شرایط تأسیس و ضوابط فنی و اداری مؤسسات پزشکی و حرفه‌های وابسته‌پزشکی.

ج - اظهار نظر مشورتی در تنظیم لوایح غیر فوری مربوط به امور پزشکی و بهداشتی و درمانی و آموزش پزشکی و رشته‌های وابسته پزشکی.

د - اظهار نظر مشورتی در تنظیم ضوابط فنی مؤسسات آموزش پزشکی و تخصصی پزشکی و رشته‌های وابسته پزشکی.

ه - اظهار نظر مشورتی در تنظیم ضوابط تبلیغات و آگهیهای دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و امور پزشکی.

۲- تدوین مقررات و ضوابط مربوط به تبلغیات و آگهیهای حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی و مؤسسات پزشکی خصوصی.

تبصره - مقامات ذیربط در مواردی که در بند یک این ماده تصریح شده نظر مشورتی نظام پزشکی مرکز را کسب می‌نمایند. نظام پزشکی باید حداکثر تاپانزده روز از تاریخ وصول استعلامیه نظر خود را اعلام کند.

ماده ۱۶ - هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز بر کلیه امور نظام پزشکی‌های شهرستانها نظارت خواهد داشت در صورتی که نظام پزشکی شهرستانی ازوظایف خود عدول و تخطی کند بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌هایی که به تصویب هیأت مدیره مرکز می‌رسد می‌تواند آن را منحل نماید در این صورت‌انتخابات هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان مذکور ظرف مدت دو ماه تجدید خواهد شد.

ماده ۱۷ - کلیه پزشکان و دندانپزشکان موظفند هر سال ظرف مدتی که از طرف هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز مقرر می‌شود از طریق نزدیکترین نظام‌پزشکی محل کار خود در نظام پزشکی مرکز ثبت نام کنند در صورت تخلف مشمول مجازاتهای مقرر در آیین‌نامه انتظامی خواهند بود.

ماده ۱۸ - بودجه نظام پزشکی مرکز همه‌ساله با توجه به کمک دولت و درآمدهای دیگر تنظیم و پس از تصویب هیأت مدیره اجرا می‌شود. بودجه نظام‌پزشکیهای شهرستانها توسط هیأت مدیره مربوط تنظیم و پس از تأیید هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز قابل اجرا خواهد بود. میزان و طرز وصول حق‌ثبت نام سالانه پزشکان و دندانپزشکان و حق صدور پروانه و مقررات مالی و نحوه خرج بودجه نظام پزشکیها توسط هیأت مدیره نظام پزشکی مرکزتعیین می‌شود.

ماده ۱۹- در صورتی که پزشکان و دندانپزشکان و سایر متصدیان و شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی که طبق آراء قطعی دادگاههای انتظامی‌نظام پزشکی به محرومیت از طبابت یا حرفه خود محکوم می‌شوند، در مدت محرومیت به طبابت یا حرفه خود اشتغال ورزند و نیز چنانچه مشمولین‌ماده ۱۳ این قانون از وظایف و صلاحیت خود تخطی و تجاوز کنند عمل آنان دخالت غیر مجاز در امر پزشکی تلقی می‌شود و مشمول مجازات مقرر درماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال ۱۳۳۴ خواهند بود.

تبصره - محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکان و دندانپزشکان نیروهای مسلح شاهنشاهی موضوع این ماده محدود به حرفه پزشکی خارج از خدمات‌سازمانی آنان خواهد بود.

ماده ۲۰- هیأت مدیره نظام پزشکی می‌تواند در ایجاد صندوق غرامتهای ناشی از اعمال پزشکی و نیز با همکاری وزارت رفاه اجتماعی در ایجادصندوق رفاه پزشکان و دندانپزشکان اقدام کند. اساسنامه‌های صندوقها که شامل نحوه اداره و تأمین سرمایه و میزان حق عضویت و ترتیب وصول آن ونحوه کمک به پزشکان و دندانپزشکان و میزان نحوه پرداخت غرامتها است وسیله هیأت مدیره مرکز تهیه و پس از تأیید وزارت بهداری و وزارت رفاه‌اجتماعی و تصویب کمیسیونها مربوط مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

اصلاحات لازم در اساسنامه‌های مذکور نیز به همین ترتیب انجام می‌شود.

ماده ۲۱ - دارندگان درجه دکترا که در آزمایشگاههای تشخیص طبی مجاز به کار آزمایشگاهی اشتغال دارند طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت مدیره‌نظام پزشکی مرکز می‌رسد یک نفر نماینده برای عضویت در هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز انتخاب خواهند کرد.

ماده ۲۲- در نظام پزشکی مرکز طبق آیین‌نامه‌هایی که به تصویب هیأت مدیره نظام پزشکی می‌رسد از طبقات مختلف شاغلین حرف پزشکی و وابسته‌پزشکی و مؤسسات پزشکی کمیته‌های خاص تشکیل می‌شود و در امور مربوط به حرف پزشکی و وابسته پزشکی و مؤسسات مختلف پزشکی طبق‌ضوابط مصوب هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز نظر مشورتی کمیته‌های مذکور جلب خواهد شد.

ماده ۲۳ - دندانپزشکان از لحاظ تحصیل پروانه دائم تابع شرایطی هستند که برای پزشکان وضع شده‌است.

ماده ۲۴ - تا موقعی که آیین‌نامه‌های پیش‌بینی شده در این قانون تصویب نشده‌است مقررات موجود معتبر و مجری خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۴٫۲.۲۸ در جلسه روز شنبه سی و یکم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا- جعفر شریف‌امامی