قانون اجازه تحصیل اعتبار برای تامین قسمتی از هزینه‌های عمرانی کشور

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین انقلاب شاه و مردم

قانون اجازه تحصیل اعتبار برای تأمین قسمتی از هزینه‌های عمرانی کشور - مصوب ۶ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود قراردادهای تحصیل اعتبار مشروح زیر را منعقد و به موقع اجرا بگذارد:

  • ۱ - اخذ اعتبار به مبلغ هفتاد و هشت میلیون دلار از منابع دولت آمریکا برای اجراء طرحهای برق کشور که شصت و هشت میلیون (۶۸۰۰۰۰۰۰)‌دلار آن از بانک صادرات و واردات واشنگتن با بهره پنج و نیم درصد در سال به مدت هیجده سال که شامل سه سال مهلت برای بازپرداخت اولین قسط‌می‌باشد و ده میلیون دلار از سازمان عمران بین‌المللی آمریکا با بهره سه و نیم درصد در سال به مدت بیست و پنج سال که شامل سه سال مهلت برای‌بازپرداخت اولین قسط می‌باشد و در صورتی که استفاده از تمام مبلغ قرارداد برای طرحهای برق میسر نگردد دولت می‌تواند از مازاد اعتبار برای اجراءسایر طرحهای عمرانی برنامه با توافق وام دهنده استفاده کند و شرایط بازپرداخت این مازاد با توجه به طرح مزبور طبق موافقت طرفین تعیین شود.
  • ۲ - تحصیل اعتبار از سازمان عمران بین‌المللی آمریکا به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار دلار به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به خدمات فنی‌شرکت هواپیمایی ملی با بهره سه و نیم درصد در سال به مدت بیست سال شامل سه سال مهلت برای بازپرداخت اولین قسط آن.
  • ۳ - تحصیل اعتبار به میزان هشتاد درصد از هزینه برق تبریز و خدمات مربوطه آن که تمام هزینه طرح به مبلغ دو میلیون و یکصد و چهل و شش‌هزار دلار تعیین گردیده از مؤسسه تخنوپروم اکسپرت (Technoprom Export) اتحاد جماهیر شوروی با بهره سه و شش دهم درصد در سال‌بازپرداخت این اعتبار در هشت قسط متساوی شش‌ماهه از طریق حساب پایاپای با دولت اتحاد جماهیر شوروی به عمل خواهد آمد و سررسید اولین‌قسط آن هیجده ماه پس از تحویل لوازم و تجهیزات خواهد بود.
  • ۴ - افزایش اعتبار دو میلیون لیره استرلینگ از دولت پادشاهی انگلستان موضوع بند (‌ز) تبصره ۵۸ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳‌کل کشور به مبلغ چهار میلیون لیره با رعایت شرایط مندرج در بند مزبور.


قانون بالا مشتمل بر یک ماده و چهار بند که در تاریخ بیست و هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده بود درجلسه روز پنجشنبه ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.


رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی