شرف/۱۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نمره پانزدهم

Sharaf Logo.png

ربیع‌الاوّل سنه ۱۳۰۱

این روزنامه شریفه ماهی یکنمره بطبع میرسد
قیمت نسخه یکقران سالیانه یکتومان و دو هزار دینار

 
 
FirouzmirzaFarmanfarma.jpg

نواب والا فرمانفرما

نواب والا شاهزاده فرمانفرما فیروزمیرزا ابن مرحوم مبرور ولیعهد عبّاس‌میرزا از اعمام کرام سلطنت که بزیور عقل و دانش و تربیت و کمال کفایت و لیاقت آراسته هستند از عهد سلطنت شاهنشاه مرحوم مبرور محمّدشاه طاب ثراه مصدر خدمات عمده و مرجع ماموریّتهای بزرک دولتی در فارس و غیره بودند از بدو جلوس میمنت مانوس بندکان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی خلدالله تعالی ملکه در حالی که بلقب نبیل نصرت الدّولکی ملقّب بودند بحکومت و فرمانفرمائی مملکت فارس منصوب شده تا سال ششم سلطنت سنیّه همایونی که سنه ۱۲۶۹ ود مستقلاً در آنمملکت حکمرانی کردند و انتظامات کلیّه در حدود فارس داده خدمات جلیله بظهور رسانیدند و امتیازات بزرک دولتی از جبّه شمسه مرصّع و منصب و نشان و حمایل درجه اوّل میرپنجکی و اضافه مواجب و غیره بپاداش خدمات آنمملکت دربارهٔ ایشان مبذول افتاد و در سال هزار و دویست و هفتاد از فارس احضار بدربار همایون شده بنیابت ولیعهد مرحوم مبرور مامور بحکومت آذربایجان کردیدند در هفتاد و چهار احضار بدربار سپهراقتدار و منصوب بحکومت ایالت عراق شده در هفتاد و پنج ایالت ملایر و تویسرکان ضمیمه حکومت عراق و واکذار بایشان کردید و در همین سال علاوه بر حکومت عراق و ملایر و تویسرکان بحکومت بالاستقلال دارالخلافه باهره طهران نیز منصوب و برقرار و در هفتاد و شش بیکقطعه نشان تمثال همایون سرافراز و جزو وزراء و اعضای عظام مجلس شورای دولتی منسلک شدند در هفتاد و هفت نشان درجه اوّل مجیدی از دولت عثمانی برای ایشان آمد در هفتاد و هشت سرداری قشون عراق نیز بایشان تفویض شد در هزار و دویست هشتاد و شش در حالی که بامارت و ریاست توبخانه مبارکه برقرار بودند بمنصب نیابت وزارت جنک برقرار و پس از چندی مُستقلاً بوزارت جنک منصوب کردیدند در دویست و نود در رکاب همایون بسفر فرنکستان رفته بعد از مراجعت مجدّداً بوزارت جنک و امارت توپخانه و قورخانه نایل شدند در نود و یک بحکومت عراق و بروجرد منصوب و در نود و سه پس از قدری انفصال این حکومت مجدّداً حکومت ایالت مرکزی که عبارت از عراق و همدان و ملایر و تویسرکان و نهاوند و کلپایکان و خوانسار و بروجرد باشد با لقب نبیل فرمانفرمائی بایشان تفویض و مرحمت شد و در سنه هزار و دویست و نود و شش بحکومت و ولایت ایالتین کرمان و بلوچستان مامور و منصوب کردیدند و همواره اوقات دارای مراتب عالیه و مناصب معظمه و امتیازات بزرک دولت و مورد مراحم و الطاف مخصوص شاهنشاهی بوده و هستند

جناب ناصرالملک وزیر امور خارجه

جناب محمودخان ناصرالملک وزیر امور دولخارجه که از امراء و اعاظم طایفهٔ قراکوزلوی همدان و پدر بر پدر از چاکران بزرک خدمتکذار دولت جاوید مدار هستند در مبادی دولت همایونی باقتضای عقل و دانش و تربیت و کفایت در حالی که دارای منصب و رتبه سرتیپی اوّل بودند بسمَت مصلتکذاری مامور باقامت سنت پطرزبورغ کردیده و در همین ماموریّت بخطاب جلیل جنابی نایل شدند پس از چند سال اقامت در آنجا با ظهور کمال کفایت و کاردانی از جناب ایشان احضار بدربار همایون شده در سنه ۱۲۷۵ بلقب ناصرالملکی ملقّب و انتظام کلیّه سوارهٔ نظام ملتزم رکاب بجناب معزّی‌الیه محوّل کردید و در هفتاد و شش بمنصب وزارت تجارت و صنایع دولت علیه منصوب

MahmoudNaserolmolk.jpg

جناب ناصرالملک وزیر امور دولخارجه

و جزو اعضای مجلس شورای کبرای دولتی برقرار کردیدند و پس از چندی باعطای یک قطعه نشان تمثال همایون سرافراز و در همان اوقات بمنصب مشیری خاصّ حضور همایون نایل شدند و در هفتاد و نه بسَمَت وزیر مختاری دولت علیّه مامور باقامت در دربار دولت بهیّه انکلیس کردیده بعد از چند سال اقامت در آنجا احضار بدربار همیون و یک بهرهٔ عمده از قشون ظفرنمون از اردوی عراق بجناب ایشان سپرده شد و در اوقات اقامت در دارالخلافه همه وقت جزو وزراء و اعضای عظام مجلس شورای کبری و طرف مشورت مهم معظمه دولتی اعمّ از لشکری و کشوری و داخله و خارجه میبودند و نتایج عقل سلیم و رای مستقیم و تدبیر صواب جناب ایشان در هر مورد و مقام مشهود می‌افتاد در سال هشتاد و نه در حالی که رئیس مجلس شورای عسکریه بودند بمنصب امیرتومانی سرافراز و در هزار و دویست و نود که موکب همایون تشریف فرمای فرنکستان میشدند نیابت وزارت جلیله جنک و ریاست کلیّه قشون ظفرنمون نیز بجناب معزیّ‌الیه مفوّض کردید و در نود و دو بحکومت ایالت کیلان سرافراز و در نود و سه علاوه بر عُضویت مجلس شوری جزو اعضای عظام مجلس تحقیق دولتی نیز برقرار شدند و در نود و پنج که مجدّداً موکب همایون تشریف فرمای ساحت فرهنکستان میشد در شرف ملازمت رکاب همایون بفرنکستان رفته و از سال هزار و دویست و نود و نه بر حسب استدعای حضرت والا ظلّ‌السلطان از حضور آفتاب ظهور همایون و رخصت و اجازت مخصوص ملوکانه جناب ایشان از جانب حضرت والا شاهنشاه واژه ناخوانا معظّم‌له بحکومت ایالتین کرمانشاهان و کردستان و سرحدداری عراقین منصوب و برقرار کردیدند و این ایّام احضار بدربار همایون شده باقتضای شایستکی و لیاقت ذاتی و انتخاب شخص همایون سلطنت بمنصب جلیل و شغل نبیل وزارت امور خارجه دولت علیّه ایران منصوب و بیکثوب سرداری شمه مرّصع خلعت مهر طلعت همایونی از جامه‌خانه خاصّه مخلّع شدند

بقیّه روزنامهٔ سفر فرخنده اثر اعلیحضرت همایونی خلّدالله ملکه بنمارستاق

خلاصه همه‌جا از راه بَغَله آمده تا رسیدیم بده یاسر که دست چپ درّه واقع و از آن منزل تا ده یاسر نیمفرسخ سنگین راه است. چنانکه اشاره شد این قریه مال صدیق‌الدّوله و پسر حاجی وزیر که برادرزاده صدیق‌الدّوله باشد همیشه در این ده ساکن است بحضور آمد از یاسر تا یُوش راه خیلی پست و بلندی و پرتکاههای سخت دارد که اکر ساخته نبود عبور ازان غیرممکن بود یک کوره‌راهی هم از آنطرف درّه بود که اغلب سوارها و مردم از آن راه رفتند دو میدان بیوش مانده کوهی جلو آمد که تمام آن کوه خراب و از هم پاشیده است قریب دویست ذرع راه از توی همین کوه است که ساخته‌اند چون احتمال ریزش سنک باز ازان کوه میرفت این دویست ذرع راه خالی از خطر نبود از آنجا کذشته بده یُوش رسیدیم که در دست چپ درّه واقع است داخل ده نشده از راهی دیکر سرازیر آمدیم بتوی رودخانه و راندیم برای منزل از یوش تا محلّ اردو باز یکفرسخ راه بود در حقیقت اردو را در اراضی اوز زده‌اند ظهر وارد منزل شدیم اردو در محلّی بسیار با روح و صفا و وسیع و خوش‌هواست خیلی از بلده بهتر است فتح‌الله شکارچی کجوری پوست پلنک بسیار بزرکی را که خودش شکار کرده بود از کاه پر کرده بتوسّط امین‌السّلطان بحضور آورد بقیّه در نمره آتیه محمّدحسن