رباعیات خیام (تصحیح رمضانی)/رباعیات ۴۰۱ — ۴۸۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رباعیات حکیم عمر خیام از عمر خیام
تصحیح محمد رمضانی

رباعیات ۴۰۱ — ۴۸۰

۴۰۱

  از هرچه نه خرّمیست کوتاهی به  
  می هم ز کف بتان خرگاهی به  
  مستیّ و قلندریّ و گمراهی به  
  یک جرعهٔ می ز ماه تا ماهی به  

۴۰۲

  اندیشهٔ عمر بیش از شصت منه  
  هرجا که قدم نهی بجز مست منه  
  زان پیش که کاسهٔ سرت کوزه کنند  
  تو کوزه ز دوش و قدح از دست منه  

۴۰۳

  این چرخ چو طاسیست نگون افتاده  
  در وی همه زیرکان زبون افتاده  
  در دوستی شیشه و ساغر نگرید  
  لب بر لب و در میانه خون افتاده  

۴۰۴

  بنگر ز صبا دامن گل چاک شده  
  بلبل ز جمال گل طربناک شده  
  در سایهٔ گل نشین که بسیار این گل  
  از خاک برآمده است و در خاک شده  

۴۰۵

  پیری دیدم بخواب مستی خفته  
  وز گرد شعور خانهٔ شک رفته  
  می خورده و مست خفته و آشفته  
  الله لطیفٌ بعباده گفته  

۴۰۶

  تا چند ز مسجد و نماز و روزه  
  در میکده‌ها مست شو از دریوزه  
  خیّام بخور باده که این خاک ترا  
  گه جام کنند و گه سبو گه کوزه  

۴۰۷

  تا کی غم آن خورم که دارم یا نه  
  وین عمر بخوشدلی گذارم یا نه  
  پر کن قدح باده که معلومم نیست  
  کاین دم که فرو برم بر آرم یا نه  

۴۰۸

  تن در غم روزگار بیداد مده  
  ما را ز غم گذشتگان یاد مده  
  دل جز بسر زلف پریزاد مده  
  بی باده مباش و عمر بر باد مده  

۴۰۹

  چند از پی حرص و آز تن فرسوده  
  ای دوست روی گرد جهان بیهوده  
  رفتند و رویم و دیگر آیند و روند  
  یکدم بمراد خویشتن نابوده  

۴۱۰

  دانی ز چه روی اوفتادست و چه راه  
  آزادی سرو و سوسن اندر افواه  
  کاین دارد ده زبان ولیکن خاموش  
  و آنراست دوصد دست ولیکن کوتاه  

۴۱۱

  دنیا بمراد رانده گیر آخر چه  
  وین نامهٔ عمر خوانده گیر آخر چه  
  گیرم که بکام دل بماندی صد سال  
  صد سال دگر بمانده گیر آخر چه  

۴۱۲

  زان می که مرا قوت روانست بده  
  زان گرچه سرم بسی گرانست بده  
  بر نه بکفم قدح که دهر افسانه است  
  وین عمر چو بادی گذرانست بده  

۴۱۳

  فریاد که عمر رفت بر بیهوده  
  هم لقمه حرام و هم نفس آلوده  
  فرمودهٔ نا کرده سیه روزم کرد  
  فریاد ز کرده‌های نا فرموده  

۴۱۴

  نقشی است که بر وجود ما ریختهٔ  
  صد بوالعجبی ز ما برانگیختهٔ  
  من زان به ازین نمیتوانم بودن  
  کز بوته مرا چنین برون ریختهٔ  

۴۱۵

  آن به که ز جام باده دل شاد کنی  
  وز نامده و گذشته کم یاد کنی  
  وین عاریتی روان زندانی را  
  یک لحظه ز بند عقل آزاد کنی  

۴۱۶

  آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی  
  معذوری اگر در طلبش میکوشی  
  باقی همه رایگان نیرزد هشدار  
  تا عمر گرانمایه بدان نفروشی  

۴۱۷

  آنها که ز پیش رفته‌اند ای ساقی  
  در خاک غرور خفته‌اند ای ساقی  
  رو باده خور و حقیقت از من بشنو  
  باد است هرآنچه گفته‌اند ای ساقی  

۴۱۸

  ابریق می مرا شکستی ربّی  
  بر من در عیش را ببستی ربّی  
  بر خاک بریختی می ناب مرا  
  خاکم بدهن مگر تو مستی ربّی  

۴۱۹

  از آمدن بهار و از رفتن دی  
  اوراق وجود ما همی گردد طی  
  می خور مخور اندوه که فرمود حکیم  
  غمهای جهان چو زهر و تریاقش می  

۴۲۰

  از دفتر عمر برگرفتم فالی  
  ناگاه ز سوز سینه صاحب حالی  
  میگفت: خوشا کسیکه اندر بر او  
  یاریست چو ماهیّ و شبی چون سالی  

۴۲۱

  از مطبخ دنیا تو همه دود خوری  
  تا چند غم بوده و نابود خوری  
  دنیا که بر اهل او زیانیست عظیم  
  گر ترک زیان کنی همه سود خوری  

۴۲۲

  افتاده مرا با می و مستی کاری  
  خلقم بچه میکند ملامت باری  
  ایکاش که هر حرام مستی دادی  
  تا من بجهان ندیدمی هشیاری  

۴۲۳

  ای آنکه نتیجهٔ چهار و هفتی  
  وز هفت و چهار دایم اندر تفتی  
  می خور که هزار بار بیشت گفتم  
  باز آمدنت نیست چو رفتی رفتی  

۴۲۴

  ای باده تو شربت من رسوائی  
  چندان بخورم ترا من شیدائی  
  کز دور مرا هرکه ببیند گوید  
  ای خواجه شراب از کجا می‌آئی  

۴۲۵

  ای بادهٔ خوشگوار در جام بهی  
  بر پای خرد تمام بند و گرهی  
  هر کس که ز تو خورد امانش ندهی  
  تا گوهر او بر کف دستش ننهی  

۴۲۶

  ای چرخ دلم همیشه غمناک کنی  
  پیراهن خوشدلیّ من چاک کنی  
  بادی که بمن وزد تو آتش کنیش  
  آبی که خورم در دهنم خاک کنی  

۴۲۷

  ایچرخ همه خسیس را چیز دهی  
  گرمابه و آسیا و کاریز دهی  
  آزاده بنان شب گروگان بنهد  
  شاید که بر این چنین فلک تیز دهی  

۴۲۸

  ای دل تو به ادراک معما نرسی  
  در نکتهٔ زیرکان دانا نرسی  
  این جا ز می لعل بهشتی میساز  
  کانجا که بهشتست رسی یا نرسی  

۴۲۹

  ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی  
  تو روح مجرّدی بر افلاک شوی  
  عرش است نشیمن تو شرمت بادا  
  کائیّ و مقیم خطهٔ خاک شوی  

۴۳۰

  ای دهر بکرده‌های خود معترفی  
  در زاویهٔ جور و ستم معتکفی  
  نعمت بخسان دهیّ و رحمت بکسان  
  زین هردو برون نهٔ خری یا خرفی  

۴۳۱

  ای سوختهٔ سوختهٔ سوختنی  
  وی آتش دوزخ از تو افروختنی  
  تا کی گوئی که بر عمر رحمت کن  
  حق را تو کجا و رحمت آموختنی  

۴۳۲

  ایکاش که جای آرمیدن بودی  
  یا این ره دور را رسیدن بودی  
  کاش از پی صد هزار سال از دل خاک  
  چون سبزه امید بردمیدن بودی  

۴۳۳

  با من تو هرآنچه گوئی از کین گوئی  
  پیوسته مرا ملحد و بیدین گوئی  
  من خود مقرم بدانچه گوئی لیکن  
  انصاف بده ترا رسد کاین گوئی  

۴۳۴

  برجه برجه ز جامه خواب ای ساقی  
  در ده در ده شراب ناب ای ساقی  
  زان پیش که از کاسهٔ سر کوزه کنند  
  از کوزه بکاسه کن شراب ای ساقی  

۴۳۵

  بر رهگذرم هزار جا دام نهی  
  گوئی که بگیرمت اگر گام نهی  
  یک ذرّه جهان ز حکم تو خالی نیست  
  حکمم تو کنیّ و عاصیم نام نهی  

۴۳۶

  بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی  
  سرمست بُدم که کردم این اوباشی  
  با من بزبان حال میگفت سبو  
  من چون تو بُدم تو نیز چون من باشی  

۴۳۷

  بر کوزه گری پریر کردم گذری  
  از خاک همی نمود هر دم هنری  
  من دیدم اگر ندید هر بی‌خبری  
  خاک پدرم در کف هر کوزه گری  

۴۳۸

  برگیر ز خود حسابی ار با خبری  
  کاوّل تو چه آوریّ و آخر چه بری  
  گوئی نخورم باده که می‌باید مرد  
  میباید مرد اگر خوری یا نخوری  

۴۳۹

  پیری دیدم بخانهٔ خمّاری  
  گفتم نکنی ز رفتگان اخباری  
  گفتا: می خور که همچو ما بسیاری  
  رفتند و خبر باز نیامد باری  

۴۴۰

  تا چند حدیث پنج و چار ای ساقی  
  مشکل چه یکی چه صد هزار ای ساقی  
  خاکیم همه چنگ بساز ای ساقی  
  بادیم همه باده بیار ای ساقی  

۴۴۱

  تا چند ز یاسین و برات ای ساقی  
  بنویس بمیخانه برات ای ساقی  
  روزی که برات ما بمیخانه برند  
  آنروز به از شب برات ای ساقی  

۴۴۲

  تا در تن تست استخوان و رگ و پی  
  از خانهٔ تقدیر منه بیرون پی  
  گردن منه ار خصم بود رستم زال  
  منّت مکش ار دوست بود حاتم طی  

۴۴۳

  تا کی ز غم زمانه محزون باشی  
  با چشم پرآب و دل پرخون باشی  
  می نوش و بعیش کوش و خوشدل میباش  
  زان پیش کزین دایره بیرون باشی  

۴۴۴

  تن زن چو بزیر فلک بی باکی  
  می نوش چو در جهان آفت ناکی  
  چون اوّل و آخرت بجز خاکی نیست  
  انگار که بر خاک نئی در خاکی  

۴۴۵

  تنگی می لعل خواهم و دیوانی  
  سدّ رمقی باید و نصف نانی  
  وانگه من و تو نشسته در ویرانی  
  خوشتر بود آن ز ملکت سلطانی  

۴۴۶

  جز راه قلندران میخانه مپوی  
  جز باده و جز سماع و جز یار مجوی  
  بر کف قدح باده و بر دوش سبو  
  می نوش کن ای نگار و بیهوده مگوی  

۴۴۷

  چندانکه نگاه میکنم هر سوئی  
  در باغ روانست ز کوثر جوئی  
  صحرا چو بهشتست ز دوزخ کم گوی  
  بنشین به بهشت با بهشتی روئی  

۴۴۸

  چندین غم بیهوده مخور شاد بزی  
  وندر ره بیداد تو باداد بزی  
  چون آخر کار این جهان نیستی است  
  انگار که نیستیّ و آزاد بزی  

۴۴۹

  چون آگهی ای پسر ز هر اسراری  
  چندین چه خوری بیهده هر تیماری  
  چون می نرود باختیارت کاری  
  خوش باش درین نفس که هستی باری  

۴۵۰

  چون می‌ندهد اجل امان ای ساقی  
  در ده قدح شراب هان ای ساقی  
  غم خوردن بیهوده نه کار دل ماست  
  با این دو سه روزه در جهان ای ساقی  

۴۵۱

  چون هست زمانه در شتاب ای ساقی  
  بر نه بکفم جام شراب ای ساقی  
  هنگام صبوح قفل از در بگشای  
  می ده که برآمد آفتاب ای ساقی  

۴۵۲

  خواهی که اساس عمر محکم یابی  
  یک چند بعالم دل خرّم یابی  
  فارغ منشین ز خوردن بادهٔ صاف  
  تا لذّت عمر خود دمادم یابی  

۴۵۳

  خوش باش که پخته‌اند سودای تو دی  
  ایمن شده از همه تمنای تو دی  
  تو شاد بزی که بی تقاضای تو دی  
  دادند قرار کار فردای تو دی  

۴۵۴

  دانی که سپیده دم خروس سحری  
  هر لحظه چرا همی کند نوحه‌گری  
  یعنی که نمودند در آئینهٔ صبح  
  کز عمر شبی گذشت و تو بیخبری  

۴۵۵

  در ده می لعل لاله گون صافی  
  بگشا ز گلوی شیشه خون صافی  
  کامروز برون ز جام می نیست مرا  
  یک محرم پاک اندرون صافی  

۴۵۶

  در ده می لعل مشکبو ای ساقی  
  تا باز رهم ز گفتگو ای ساقی  
  یک کوزهٔ می بده از آن پیش که دهر  
  خاک من و تو کند سبو ای ساقی  

۴۵۷

  در سنگ اگر شوی چو نار ایساقی  
  هم آب اجل کند گذار ای ساقی  
  خاکست جهان غزل بگو ای مطرب  
  بادست نفس باده بیار ای ساقی  

۴۵۸

  در کارگه کوزه گری کردم رای  
  در پایهٔ چرخ دیدی استاد بپای  
  میکرد دلیر کوزه را دسته و سر  
  از کلهٔ پادشاه و از دست گدای  

۴۵۹

  در گوش دلم گفت فلک پنهانی  
  حکمی که قضا بود ز من میدانی  
  در گردش خویش اگر مرا دست بدی  
  خود را برهاندمی ز سرگردانی  

۴۶۰

  رو بیخبری گزین اگر باخبری  
  تا از کف مستان ازل باده خوری  
  تو بیخبری بیخبری کار تو نیست  
  هر بیخبری را نرسد بیخبری  

۴۶۱

  زان کوزهٔ می که نیست در وی ضرری  
  پر کن قدحی بخور بمن ده دگری  
  زان پیشتر ای صنم که در رهگذری  
  خاک من و تو کوزه کن کوزه‌گری  

۴۶۲

  زنهار کنون که میتوانی باری  
  بردار ز خاطر عزیزان باری  
  کاین مملکت حسن نماند جاوید  
  از دست تو هم برون رود یکباری  

۴۶۳

  سازندهٔ کار مُرده و زنده توئی  
  دارندهٔ این چرخ پراکنده توئی  
  من گرچه بدم خواجهٔ این بنده توئی  
  کس را چه گنه چو آفریننده توئی  

۴۶۴

  شمعست و شراب و ماهتاب ایساقی  
  در شیشهٔ می چو لعل ناب ایساقی  
  از خاک نگو این پر آتش را  
  بر باد مده بیار آب ای ساقی  

۴۶۵

  شیخی بزن فاحشه گفتا مستی  
  هر لحظه بدام یک کسی پا بستی  
  گفتا: شیخا هر آنچه گوئی هستم  
  اما تو چنانکه مینمائی هستی  

۴۶۶

  صبحی خوش و خرّم است خیز ایساقی  
  در شیشه کن آن شراب از شب باقی  
  جامی به من آر و دم غنیمت میدان  
  فردا چو رسد تو نیز خشت طاقی  

۴۶۷

  عالم همه گرچه گوی گردد بکوی  
  بر من که خراب خفته باشم بجوی  
  دوشم بخرابات گرو میکردند  
  خمّار همیگفت که نیکو گروی  

۴۶۸

  گر آمدنم بخود بدی نامدمی  
  ور نیز شدن بمن بدی کی شدمی  
  به زان نبدی که اندرین دیر خراب  
  نه آمدمی، نه شدمی، نه بدمی  

۴۶۹

  گر دست دهد ز مغز گندم نانی  
  وز می کدوئی ز گوسفندی رانی  
  با ماه رخی نشسته در ویرانی  
  عیشی بود آن نه حدّ هر سلطانی  

۴۷۰

  گر روی زمین بجمله آباد کنی  
  چندان نبود که خاطری شاد کنی  
  گر بنده کنی ز لطف آزاد کنی  
  بهتر که هزار بنده آزاد کنی  

۴۷۱

  گر زانکه بدست افتدت از می دومنی  
  می نوش بهر محفل و هر انجمنی  
  کان کس که جهان کرد فراغت دارد  
  از سبلت چون توئیّ و ریش چو منی  

۴۷۲

  گر شهره شوی بشهر شرّالنّاسی  
  ور گوشه نشین شوی همه وسواسی  
  به زان نبود گر خصر و الیاسی  
  کس نشناسد ترا تو کس نشناسی  

۴۷۳

  گر هست ترا درین جهان دسترسی  
  زنهار مزن بی می و ساقی نفسی  
  پیش از من و تو بیازمودند بسی  
  دنیا نکند کرای آزار کسی  

۴۷۴

  گویند مخور می که بلاکش باشی  
  در روز مکافات در آتش باشی  
  این هست ولی ز هر دو عالم بهتر  
  این یکدمه کز شراب سرخوش باشی  

۴۷۵

  ما و می و معشوق و صبوح ایساقی  
  از ما ناید توبه نصوح ای ساقی  
  تا کی خوانی قصهٔ نوح ایساقی  
  پیش آر سبک راحت روح ایساقی  

۴۷۶

  من ترک همه کردم و ترک می نی  
  از جمله گریزپا شدم از وی نی  
  آیا بود آنکه من مسلمان گردم  
  پس ترک می مغانه کردن هی هی  

۴۷۷

  هان تا بر مستان بدرشتی نشوی  
  یا از درِ نیکوان بزشتی نشوی  
  می خور که بخوردن و بناخوردن می  
  گر آلت دوزخی بهشتی نشوی  

۴۷۸

  هان کوزه گرا بپای اگر هشیاری  
  تا چند کنی بر گِل آدم خواری  
  انگشت فریدون و کف کیخسرو  
  بر چرخ نهاده‌ای چه می‌پنداری  

۴۷۹

  هنگام صبوح ای صنم فرّخ پی  
  برساز ترانه‌ایّ و پیش آور می  
  کافکند بخاک صدهزاران جم و کی  
  این آمدن تیرمه و رفتن دی  

۴۸۰

  یارب بگشای بر من از رزق دری  
  بی‌منّت مخلوق رسان ماحضری  
  از باده چنان مست نگه دار مرا  
  کز بیخبری نباشدم دردسری  

پایان رباعیات