دیوان شمس/از اصل چو حورزاد باشیم

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(از اصل چو حورزاد باشیم)
'


 از اصل چو حورزاد باشیمشاید که همیشه شاد باشیم 
 ما داد طرب دهیم تا مادر عشق امیرداد باشیم 
 چون عشق بنا نهاد ما رادانی که نکونهاد باشیم 
 در عشق توام گشاد دیدهچون عشق تو باگشاد باشیم 
 ما را چو مراد بی‌مرادی استپس ما همه بر مراد باشیم 
 چون بنده بندگان عشقیمکیخسرو و کیقباد باشیم 
 چون یوسف آن عزیز مصریمهر چند که در مزاد باشیم 
 بر چهره یوسفی حجابی استاندر پس پرده راد باشیم 
 خود باد حجاب را ربایدما منتظران باد باشیم 
 ما دل به صلاح دین سپردیمتا در دل او به یاد باشیم