دیوان شمس/اخی رایت جمالا سبا القلوب سبا

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(اخی رایت جمالا سبا القلوب سبا)
'


 اخی رایت جمالا سبا القلوب سباو هل اتیک حدیث جلا العقول جلا 
 الست من یتمنی الخلود فی طربالا انتبه و تیقظ فقد اتاک اتی 
 یقر عینک بدر و فی جبینتهسعاده و مرام و عزه و سنا 
 و سکره لفادی من شمائلهکانها ملات کاسنا و اسقانا 
 عجائب ظهرت بین صفو غرتهتلالات لسناه بمهجتی و صفا