دیوان شمس/آخر ای دلبر تو ما را می‌نجویی اندکی

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(آخر ای دلبر تو ما را می‌نجویی اندکی)
'


 آخر ای دلبر تو ما را می‌نجویی اندکیآخر ای ساقی ز غم ما را نشویی اندکی 
 آخر ای مطرب نگویی قصه دلدار ماگر نگویی بیشتر آخر بگویی اندکی 
 گر بدی گفتند از من من نگفتم بد تو رااین قدر گفتم که یارا تنگ خویی اندکی 
 در جمال و حسن و خوبی در جهانت یار نیستشکرستانی ولیکن ترش رویی اندکی 
 این غزل را بین که خون آلود از خون دل استبوی خون دل بیابی گر ببویی اندکی