دیوان حافظ/بیا که رایت منصور پادشاه رسید

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد دیوان حافظ  از حافظ
بیا که رایت منصور پادشاه رسید
پیرانه سرم عشق جوانی بسر افتاد
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


۲۴۲ بیا که رایت منصور پادشاه رسیدنوید فتح و بشارت بمهر و ماه رسید ۱۸۵
 جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداختکمال عدل بفریاد دادخواه رسید 
 سپهر دور خوش اکنون کند که ماه آمدجهان بکام دل اکنون رسد که شاه رسید 
 ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمنقوافل دل و دانش که مرد راه رسید 
 عزیز مصر برغم برادران غیورز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید 
 کجاست صوفی دجّال فعل ملحد شکلبگو بسوز که مهدیّ دین پناه رسید 
 صبا بگو که چها بر سرم در این غم عشقز آتش دل سوزان و دود آه رسید 
 ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراقهمان رسید کز آتش ببرگ کاه رسید 
  مرو بخواب که حافظ ببارگاه قبول  
  ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید