دیوان حافظ/بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
به غیر از آنکه بشد دین و دانش از دستم دیوان حافظ  از حافظ
بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم
بمژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


۳۷۲ بگذار تا ز شارع میخانه بگذریمکز بهر جرعهٔ همه محتاج این دریم ۳۱۹
 روز نخست چون دم رندی زدیم و عشقشرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپریم 
 جائی که تخت و مسند جم میرود ببادگر غم خوریم خوش نبود به که می‌خوریم 
 تا بو که دست در کمر او توان زدندر خون دل نشسته چو یاقوت احمریم 
 واعظ مکن نصیحت شوریدگان که مابا خاک کوی دوست بفردوس ننگریم 
 چون صوفیان بحالت و رقصند مقتداما نیز هم بشعبده دستی برآوریم 
 از جرعهٔ تو خاک زمین درّ و لعل یافتبیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم 
  حافظ چو ره بکنگرهٔ کاخ وصل نیست  
  با خاک آستانهٔ این در بسر بریم