تاریخ مشروطه ایران/واژه‌ها

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کلمه‌هاییکه باید معنی‌های آنرا روشن گردانیم

آگ عیب
آخشیج ضد
انگیزه علت
بایا واجب
باینده وظیفه
بیوسیدن انتظار داشتن
نابیوسان نامنتظر
بی‌یکسویی بیطرفی
پرگ اذن
پرگیدن اذن دادن
پروا توجه، اعتنا
پیکره عکس
خستویدن اقرار کردن
خودکامگی استبداد
خورده خودکامگی استبداد صغیر
خوشانیدن خشکانیدن
دستینه امضا
دررفت خرج
یارستن جسارت کردن
رده صف
داراک مال
روانیدن اجرا کردن
سهیدن متأثر شدن
سهانیدن متأثر گردانیدن
سهش تأثر، حس
سکالیدن شور کردن
سکالش شور
شاینده، شایا لایق
کاچال اثاث خانه
گلکار بنا
مویستر سلمانی
نهش قرار
نگاره نقش، رسم
همباز شریک
هماورد حریف
هناییدن تأثیر کردن
هنایش تأثیر