برگه:Sharaf 20 Ramadaan 1301.pdf/۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

فطری و استعداد ذاتی بشرف خدمت خلوت و ملازمت حضور مهرظهور شهریاری نایل شده بسمت پیشخدمتی خاصه اختصاص یافتند و روز بروز در طیّ خدمت جوهر وجود و جُودت جبلّت خود را از یمن تربیت و ظلّ مرحمت خاصه پادشاهی بروز داده بمعارج ترقی ارتقاء جُست و بپاداش خدمتی لایق نعمتی سابغ یافته از میان اقران بامتیازی شایان ممتاز کردید تا در سال یکهزار و دویست و هشتاد و چهار هنکام رجعت موکب همایون اعلی از سفر خراسان بلقب امین‌حضوری ملقب شدند و علاوه بر پیشخدمتی خاصه حضور و قیام دائمی بخدمات پیشکاه سلطنت در بدو دولت ابدمدّت وجوهی که دولت بطور قرض بمباشرین اعمال داده بود متصدّی وصول آن کردیده و چندین سال حکومت ولایت ساوه و شاهسون بغدادی و مدّتی اداره ورقه دولتی و چندی ادارهٔ احتسابیه دارالخلافه طهران و چندی ادارهٔ جنس دیوانی آذربایجان و چندی خازنی صرف جیب همایون و ادارهٔ باغات و عمارات و قنوات دولتی و چندی حکومت ولایت کاشان نیز با معزّی‌الیه بود در سال تشریف‌فرمائی موکب مبارک صاحبقرانی بساحت عراق عرب و تشرّف بعتبات عالیا معزّی‌الیه نیز شرف التزام رکاب مبارک را داشتند در سنه هزار و دویست و نود و پنج بحمصلّی بقایای مالیّه و اداره مجلس مزبور منصوب و در نود هفت علاوه بر خدمت تحصیلداری بقایا بمنصب ناظمی دفتر استیفا سرافراز شدند و پس از چندی انفصال از اینخدمت دوباره در اوایل سال هزار و دویست و نود و نه بمحصلّی بقایا و محصلّی کلیّه محاسبات و نظم و ترتیب امور دفترخانه مبارکه استیفا منصوب و در اواخر همین سال بخطاب جلیل جنابی و لقب وزارت بقایا مخاطب و ملقب و جزو وزرای مسئول دولت کردیدند و در این سال سیصد و یک چون خدمات سابقه و لاحقه ایشان منظور نظر کیمیا اثر همایونی بود بیک ثوب جبّه ترمه شمسهٔ مرصّع مخلّع شدند و دارای انواع امتیازات دولتی و نشانهای ذیشان از داخله و خارجه   و دارای تمثال بیمثال همایون نیز میباشند

مخبرالملک

حسینقلی‌خان سرتیپ مخبرالملک رئیس کل تلکراف ممالک محروسه پسر جناب مخبرالدّوله وزیر علوم و تلکراف از مبادی عمر در مدرسه مبارکه دارالفنون بتحصیل علوم و فنون و السنه و اصطلاحات داخله و خارجه پرداخته استعداد موروثی و لیاقت نسبی را در معلومات مکتبی و طیّ تکمیل آداب و رسوم کمایتوقّع ظاهر و معلوم ساخت و پس از فراغت از تحصیل بمنصب سرهنکی تلکراف نایل و در سال هزار و دویست و نود و سه بناظمی و نیابت ادارهٔ تلکرافیه از طرف جناب مخبرالّدوله برقرار شد در سنه هزار و دویست و نود و پنج بمنصب سرتیپی و نشان و حمایل این رتبه نایل و بسمَت ریاست ادارهٔ تلکراف ممالک محروسه شناخته کردید و پیوسته در کمال کفایت و درستکاری اشتغال باین خدمت مهّم نموده