برگه:Sage-velgard.pdf/۸۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

۸۷
تخت ابونصر

پیش که کنار ﺍین کوه چشمه بوده میزیسته و در ﺍین کاسه ﺁش میخورده علمی ﺍست، در صورتیکه هیچ رﺍبطهٔ مستقیمی با زندگی ما ندﺍشته. اما وصیت‌نامهٔ قابل توجهی که یک ترﺍژدی ﺍنسانی و حسی ‫در بر دﺍرد، شما ﺁنرﺍ جزو خرﺍفات می‌پندﺍرید؟ خیلی طبیعی ﺍست که ﺁنجائیکه علوم متعارفی شکست میخورد با لبخند شکاک تلقی بشود. ﺍگر مقصود علوم رسمی ﺍست که ﺍز ﺁن پول در میآید، خیر ﺍین موضوع علمی نیست و فقط تفریحی ﺍست! بر عکس من ﺍین ﺁزمایش رﺍ وظیفهٔ شخصی خودمان میدﺍنم، اعم ﺍز ﺍینکه نتیجه بدهد یا ندهد.

«– دیروز میگفتند که همهٔ مطالب وصیت‌نامه برﺍی شما روشن نشده و هنوز اشکاﻻتی دﺍرید.

«– فقط کلمه، یا یک جمله‌اش رﺍ درست نفهمیدم، ‬باقیش ترجمه شده. ولی ﺍز ﺁنجائیکه ﺍمشب شب چهارده ماه ﺍست و موﺍفق با شرﺍیط موقعیت نجومی ﺍست که در وصیت‌نامه قید شده، نمیتوﺍنم ﺍین ﺍقدﺍم رﺍ بتأخیر بیندﺍزم. ﺍشتباه چندﺍن مهم نیست در ﺁخر وصیت‌نامه مینویسد: پس ﺍز ﺍنجام مرﺍسم «نیرنگ» یعنی عزﺍیم، طلسم رﺍ در «ﺁتر» افگند. نه، جمله ﺍینطور ﺍست «چگون دنمن تلتم رﺍ بین ﺁتر ﺍوگندت سیمویه ﺍور ﺁخیزت»[۱] ‬یعنی چون ﺍین طلسم رﺍ در ﺁتش ﺍفکند سیمویه

  1. ‬چگون ﺍین تلتم رﺍ ﺍندر ﺁذر ﺍفکند سیمویه ﺍور ﺁخیزد.