پرش به محتوا

برگه:Quran-Elmi.pdf/۷۳

از ویکی‌نبشته
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۳۷
جزو ۳
سوره آل عمران

و هیچیک از مردم ستم کرده نمیشوند و حقوق هر کسی را بی کم و زیاد بخودش خواهد رسید (۲۵) بگو ای پیغمبر که ای خداوند صاحب ملک میدهی ملک را بهرکه میخواهی و میگیری ملک را از هر که میخواهی و عزت میدهی هر که را میخواهی و ذلیل میکنی هر که را میخواهی بدست تو است نیکی بدرستی که تو بر هر چیز قادر و توانائی (۲۶) داخل میکنی شب را در روز و داخل میکنی روز را در شب و بیرون میآوری زنده را از میت مثل انسان را منی و بیرون میآوری مرده را از زنده مثل تخم را از تخم مرغ و روزی میدهی هر که را میخواهی بدون حساب (۲۷) باید نگیرند مؤمنین کفار را دوست از برای خودشان یعنی کافران را بجای دوستان مؤمن اختیار نمیکنند و هر که این کار را بکند از دوستی خدا بهرهٔ نخواهد داشت مگر اینکه بپرهیزد از ایشان یعنی از کافران پرهیز کردنی که از روی حقیقت باشد و میترساند خدا شما را از موالات با دشمنان او (۲۸) از عذاب خودش که صادر شده باشد از محض قهاری خودش و سوی خداست بازگشت بگو ای پیغمبر اگر مخفی کنید آنچه را در سینه‌های شماست یا آشکار کنید میداند خدا آن را و میداند هر چه در آسمانهاست و آنچه را در زمین است و خدا بر هر چیزی قادر است (۲۹) روزیکه بیاید هر کسی آنچه را که کرده است از خوبی حاضر کرده شده و هرچه را کرده است از بدی‌ها دوست دارد شخص گناهکار اگر باشد میانهٔ او و میانهٔ آنروزیکه مرتکب گناه بود مسافتی بسیار دور که هرگز نبیند و بیاد نیاورد آن روز را و میترساند خدا شما را از عذاب خودش و خدا مهربانست به بندگان خود (۳۰) بگو ای پیغمبر اگر شما دوست خدا هستید پس متابعت کنید مرا که پیغمبر هستم تا این که دوست داشته باشد خدا شما را و بیامرزد گناهان شما را و خدا آمرزنده و مهربانست (۳۱) بگو اطاعت کنید خدا و رسول را پس اگر برگردند و اطاعت نکنند پس بدرستی که خدا دوست ندارد کفار را (۳۲) بدرستی که خدا برگزید آدم و نوح را و آل ابراهیم و آل عمران را بر عالمیان (۳۳) در حالتی که آنها فرزندانی هستند که بعضی از آن‌ها از بعضی دیگر بعمل آمده‌اند یعنی اولاد پسندیده هستند از آبای خودشان و خدا شنوا و دانا است (۳۴) وقتی گفت جنه زن عمران پروردگارا من نذر کردم از برای تو آنچه در شکمم هست آزاد یعنی اولادی که در شکم دارم بخدمات دنیوی مشغول نسازم و او را مخصوص خدمت مسجد بیت المقدس کنم پس قبول کن پروردگارا این نذر مرا بدستیکه تو خودت شنونده و دانائی (۳۵) پس چون زائید آن دختر را گفت پروردگارا من زائیدم دختر و خدا داناتر است بآنچه زائید و نیست پسر مثل دختر و من تامیدم او را مریم و به پناه تو دادم او را و فرزندان او را از شیطان رانده شده (۳۶) پس قبول کرد