برگه:Quran-Elmi.pdf/۷۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۳۶
جزو ۳
سوره بقره

نیکو بازگشت (۱۴) بگو ای پیغمبر آیا آگاه بکنم شما را به بهتر از آنهائی که ذکر شد از برای پرهیزکارا نزد پروردگارشان بهشناهائی که جاری است از میان درختان آنها نهرها که همیشه در آن بهشت‌ها میمانند زنهای پاکیزه و خوشنودی از خدا و خداوند بیناست به بندگان خودش (۱۵) آن بندگانی که میگویند پروردگارا بدرستیکه ما ایمان آورده‌ایم پس بیامرز گناهان ما را و نگاهدار ما را از عذاب آتش (۱۶) صبر کنندگان و راست گویان و فرمان برداران و انفاق کنندگان و طلب آمرزش کنندگان در سحرها (۱۷) شهادت داد خدا یعنی به نزول آیات واضحه روشن گردانید که بدرستی و بتحقیق نیست خدائی غیر خودش و شهادت دادند ملائکه و علما بوحدانیت او بر پا دارندهٔ عدالت است نیست خدائی مگر او که قاهر و داناست (۱۸) بدرستیکه دین در نزد خدا اسلام است و اختلاف نکردند آنکسانیکه داده شد بآنها تورات و انجیل بعد از اینکه عالم شدند و فهمیدند مگر اختلافی که بسبب حسد میانه خودشان بود و هر که کافر شود بآیات خدا پس بدرستیکه خدا زود حساب کننده است (۱۹) پس اگر محاجه میکنند با تو بگو تسلیم کردم نفس خودم را و هر که تابع منست تسلیم کردند از برای خدا و بگو از برای کسانیکه تورات و انجیل دارند و کسانیکه سواد و خط ندارند و مشر کند ایا شما منقاد شدید پس اگر اسلام آوردند بتحقیق هدایت شدند و اگر رو گرداندند پس بجز این نیست که بر تو است رسانیدن احکام اللّه و خدا بیناست به بندگان (۲۰) بدرستی آن کسانیکه کافر میشوند بآیات خدا و میکشند پیغمبران را بدون حق و میکشند آن کسانیرا که امر میکنند بعدالت و راستی از مردمان یعنی غیر پیغمبران پس مژده بده آنها را بعذاب دردناک (۲۱) آن گروه کسانی هستند که تباه و نابود شد اعمالشان در دنیا و آخرت و نیست برای آنها یاری کننده (۲۲) آیا ندیدی آن کسانیرا که داشتند بهرهٔ از تورات و انجیل خوانده شدند بسوی تورات تا اینکه حکم بکند تورات میانه آنها پس برگردیدند گروهی از ایشان در حالتیکه اعراض کننده بودند (۲۳) این حرکت اعراض کردن آنها از تورات که کتاب خودشان است باین سبب بود که گفتند نمیرسد بماها آتش مگر چند روز معینی که هفت روز یا چهلروز باشد و فریفت آنها را آنچیزیکه در کیش خودشان بر میافتند و معتقد بودند از سهولت عقوبت (۲۴) پس چگونه است وقتیکه جمع کنیم ما آنها را از برای روزیکه شک و ریبی در آن روز نیست که روز قیامت است و داده شود هر کسی بتمام آنچه کسب کرده و اندوخته است