برگه:Quran-Elmi.pdf/۶۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۳۳
جزو ۳
سوره بقره

گذشته‌ها و کار او با خداست که برحمت خود گذشته را عفو فرماید و هر که تجاوز کند یعنی بعد از شنیدن نهی کردن و موعظه نمودن باز مرتکب شود پس آنها هستند یاران آتش که آنها در آن آتش همیشه خواهند بود (۲۷۶) کم و کاست میکند خدا ربا را یعنی برکت را از مال ربا خوار برمیدارد و میافزاید برمال کسانی که صدقه میدهند و خدا دوست ندارد هر ناسپاسی کنندهٔ گنه کار را (۲۷۷) بدرستی کسانیکه ایمان آوردند و کارهای خوب کردند و بپا داشتند نماز را و دادند زکوة را از برای آنهاست اجر آنها در نزد پروردگار خودشان و نه ترس بر آنها است و نه اندوه میخورند (۲۷۸) ایکسانیکه ایمان آورده‌اید بپرهیزید از خدا و واگذارید آنچه باقی مانده است از ربا اگر هستید شما مؤمن (۲۷۹) پس اگر نمیکنید ان کار را یعنی واگذاشتن بقیه ربا را پس اعلام کنید یکدیگر را بجنک کردن که صادر شده باشد از خدا و رسول خدا و اگر توبه کنید از گرفتن ربا پس از برای شماست مایه و اصل اموال شما ظلم نکنید و مظلوم نشوید (۲۸۰) و اگر باشد بی چیز یعنی شخص مدیون بیچیز و پریشان باشد پس مهلت است تا وقت وسعت و دارائی و صدقه دادن شما بهتر است برای شما اگر باشید شما دانا (۲۸۱) و بپرهیزید از روزیکه برمیگردید در آن روز سوی خدا پس داده میشود هر کسی را آنچه ذخیره و کسب کرده است و ایشان مظلوم نمیشوند (۲۸۲) ای آنکسانیکه ایمان آورده‌اید اگر معامله کنید بقرض یعنی مدیون شدید تا موعد معینی پس بنویسید آنرا و باید بنویسد میانهٔ خودتان نویسندهٔ براستی و عدالت و ابا نکند نویسنده از نوشتن بانطویکه تعلیم کرده است او را خدا یعنی نکات شرعیه را در نوشتن رعایت کند پس باید بنویسد و اقرار کند آنکسکه مقروض است و باید بپرهیزد از خدا که پروردگار اوست و باید کم نکند از حقیقت مطلب چیزی را پس اگر باشت آن شخص مقروض کم عقل یا صغیر یا پیر از کار افتاده یا کسیکه قوهٔ اقرار کردن ندارد پس باید اقرار کند ولی آن سفیه و صغیر بدرستی و دو شاهد مرد بگیرید از مردمان خودتان پس اگر نباشند دو مرد پس یک مرد و دو زن از جمله کسانی باشند که پسندید شما از شاهدان یعنی عادل باشند و تعیین دو زن برای این است که اگر فراموش کند یکی از آنها بیاد او بیاورد یکی دیگر و باید که ابا نکنند شاهدها اگر خواستند آنها را و باید که اظهار ملال نکنید از نوشتن کبیات و جزئیات معامله تا مدت مقرره که معین شده است این کار برای شماها راست‌تر است در نزد خدا و ثابت‌تر است بجهت شهادت شهود و نزدیکتر است که شک نکنید مگر اینکه تجارت حاضر و معامله دست بدست نقدی باشد که میگردانید آن معاملات را میانه خودتان پس نیست