برگه:Quran-Elmi.pdf/۶۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۳۲
جزو ۳
سوره بقره

ای آنکسانیکه ایمان آورده‌اید انفاق کنید از پاکیزه‌های آنچه کسب کرده‌اید و از چیزهائیکه ما بیرون آوردیم از برای شما از زمین و قصد نکنید که از چیزهای بد انفاق کنید و نیستید شما گیرندهٔ چیزهای بد اگر بدهند بشما مگر اینکه اغماض کنید در آن و چشم از بدی آن بپوشید و قبول کنید چنانچه شما چیز بد را قبول نمیکنید خودتان هم چیز بد را بکسی ندهید و بدانید که خدا بی‌نیاز و ستوده است (۲۶۸) شیطان وعده میدهد شما را بفقر و امر میکند شما را بزشتی و ارتکاب معاصی و بعد از من و ارتکاب قبایح و خدا وعده میدهد شما را آمرزش از خودش و انفاق و بخشش را و خدا وسعت دهنده و داناست (۲۶۹) میدهد حکمت را بهرکه میخواهد و بهر کس دده شد حکمت بتحقیق داده شده است خیر بسیار و پند نمیگیرند مگر صاحبان عقل‌های مستقیم (۲۷۰) و آنچه انفاق کنید از نفقه یا نذر کردید از نذری پس بدرستیکه خدا میداند آن را و نیست از برای ظالمین یاری کنندگان (۲۷۱) اگر ظاهر کنید دادن صدقات را پس خوبست این و اگر مخفی بیاورید و بدهید بفقرا پس او بهتر است از برای شما و میپوشد گناهان شما را از شما و خدا بآنچه میکنید داناست (۲۷۲) نیست بر تو ای پیغمبر راه نمودن مردم را ولیکن خدا راه مینماید هر که را میخواهد و آنچه انفاق میکنید از خوبی پس برای خودتان است و انفاق نمیکنید مگر طلب کردن رضای خدا را و هرچه انفاق میکنید از خوبی جزای آن تمام میرسد بشما و شما ستم نمی‌بینید (۲۷۳) از برای فقر است اتحقاق آنهائی که باز داشته شده‌اند بعبادت در راه خدا نمیتوانند سیر کردنی در زمین که تجارت کنند یا تحصیل معیشتی بنمایند گمان میکنند بی اطلاع از حالت آنها که ایشان بینیازند از هر چیز از عفت گزینی که دارند مراد از این فقرا اصحاب صفه هستند میشناسی تو ای پیغمبر آنها را سیمای آنها که زرد و ضعیفند از کثرت عبادت و شدت گرسنگی سئوال نمیکنند از مردم بابرام و آنچه انفاق کنید از بهتر چیز خودتان اصحاب صفه و غیر آنها پس بدرستی که خدا بآن داناست (۲۷۴) آنهائی که انفاق میکنند مالهای خودشان را در شب و روز مخفی و آشکار پس از برای ایشان است اجر آنها نزد پروردگار خودشان و نه ترس بر انهاست و نه ایشان اندوه میخورند (۲۷۵) آن کسانیکه ربا میخورند بر نمی‌خیزند از قبر مگر مثل برخواستن آنکسی که مصروع کرده است او را شیطان از دست مالیدن بآن اینحالت برای این است که گفتند بیع مثل رباست و حلال کرده خدا بیع را و حرام کرد ربا را پس بهرکه برسد پندی از جانب پروردگار خودش پس موقوف دارد اعمال ناپسند خود را پس از برای او خواهد بود