برگه:Quran-Elmi.pdf/۵۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۲۸
جزو ۲
سوره بقره

پس ذکر خدا بکنید و نماز کنید همانطوریکه تعلیم کرد بشما آنچه را که نمی‌دانستید (۲۴۰) و آنهائیکه میمیرند از شما و وامیگذارند زنهای خود را وصیت می‌کند که تا یک سال چیزی بزنها داده شود و بیرون نکنند آنها را پس اگر بیرون بروند پس نیست گناهی بر شما در آنچه کرده‌اند آن زنها در شخص خودشان از نیکوئی و خدا عزیز و حکیم است (۲۴۱) و از برای طلاق داده شدگان برخورداری و انعامیست بخوبی واجب است بر پرهیزکارا که انعام آنها را بدهند (۲۴۲) اینطور آشکار میکند خدا از برای شما آیات خودش را شاید شما دریابید و بفهمید (۲۴۳) آیا نمی‌بینی آنهائی را که بیرون رفتند از خانهای خودشان و آنها هزاران بودند از ترس مرک پس گفت از برای ایشان خدا بمیرید پس زنده کرد ایشانرا بدرستیکه خدا هر آینه صاحب فضل است بر مردم ولیکن بیشتر مردم شکر نمیکنند (۲۴۴) و جنک کنید در راه خدا و بدانید اینکه خدا شنوا و داناست (۲۴۵) کیست آنکسیکه قرض بدهد بخدا قرض نیکو پس دو چندان گرداند خدا از برای او دو چندانهای بسیار و خدا می‌بندد و باز میکند و بسوی او برمیگردید (۲۴۶) آیا نمی‌بینی اشراف بنی اسرائیل را بعد از موسی وقتی گفتند از برای پیغمبری که بود برای ایشان برانگیز از برای ما پادشاهی که جنک کنیم در راه خدا گفت آن پیمبر آیا شایسته است از شما اگر نوشته شود بر شما جنک کردن که جنک نکنید گفتند ما چرا جنک نمیکنیم در راه خدا و حال اینکه بیرون کردند ما را از خانهای خودمان و بیرون کردند فرزندان ما را پس چون نوشته شد بر آنها جنک کردن بر گشتند مگر کمی از آنها و خدا داناست بظلم کنندگان (۲۴۷) و گفت از برای آنها پیغمبرشان بدرستیکه خدا بر انگیخت از برای شما طالوت را پادشاه گفتند از کجا باشد او را پادشاهی بر ما و ما سزاوارتریم بسلطنت از او و ندارد مال و دولت بسیاری گفت پیغمبر آنها بدرستیکه خدا برگزید طالوت را بر شما و زیاد کرد خدا او را وسعت در علم و قوت بدن او و خدا میدهد ملک خود را بهر که میخواهد و خدا وسعت دهنده و داناست (۲۴۸) و گفت از برای بنی اسرائیل پیغمبر آنها