برگه:Quran-Elmi.pdf/۴۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
ص ۲۰
جزو ۲
سوره بقره

کسانیکه ایمان آورده‌اید نوشته شد بر شما قصاص و در بر کشتگان آزاد بعوض آزاد بنده بعوض بنده زن عوض زن پس هر کس از صاحب مقتول ببخشد از برای قاتل که برادر دینی اوست چیزیرا که عوض کشتن قاتل بگرفتن دیه صلح کند پس لازم است که متابعت کند قاتل او را بخوبی و خرمی و دادن دیه را باو با احسان و نیکوئی این بخشیدن خون و گرفتن دیه سبکباریست از جانب پروردگار شما و رحمت است پس هر که در گذرد بعد از این یعنی بعد از گذشتن و دیه گرفتن باز در مقام قتل آن قاتل بر آید پس از برای اوست عذاب دردناک (۱۷۹) و از برای شما در حکم قصاص زندگانیست ای صاحبان عقول کامله شاید شما بپرهیزید (۱۸۰) نوشته شد بر شماها هر وقت نزدیک شد برای یکی از شماها مردن که وصیت کنید مالی را برای پدر و مادر و خویشان خودتان به نیکوئی این کار سزاوار است بر پرهیزکاران (۱۸۱) پس هر کس تبدیل کند بعد از آنکه شنید وصیت کردن موصی را پس جز این نیست که گناه آن بر آن کسانی است که تبدیل میکند آن وصیت را بدرستی که خدا شنونده و داناست (۱۸۲) پس هرکس بترسد یعنی گمان ببرد از وصیت‌کننده میلی یعنی پشیمانی یا گناهی از عدول حق باطل پس اصلاح کند میانه ایشان را پس گناهی نخواهد بود بر اصلاح‌کننده بدرستیکه خدا آمرزنده و مهربانست (۱۸۳) ای کسانیکه ایمان آورده‌اید نوشته شد بر شما روزه چنانچه نوشته بر آن کسانی که قبل از شما بودند شاید شما بپرهیزید (۱۸۴) روزهای شمرده شده معلوم پس هر کس از شما مریض باشد یا در سفر باشد پس بشمارد از روزهای دیگر غیر ماه رمضان و بر کسانیکه طاقت روزه گرفتن دارند ولی بر آنها بسیار شاق است و بجهت کبر سن و غیر آن زحمت فوق العاده دارد برای آنها روزه گرفتن فدا بدهند باینکه فقیری را غذا بدهند بقدر معینی پس کسیکه رغبت کند باینکه زیادتر از آن مقدار معین بآن فقیر بدهند بهتر است برای او و روزه گرفتن شما بهتر است برای شما اگر بدانید (۱۸۵) ماه رمضان آن چنان ماهی است که نازل شده در آن ماه قرآن راه نماست برای مردم و حجتهاست از راه راست و جدا کننده است پس هر که دریافت از شما ماه رمضان را باید روضه بدارد آن ماه را و هر کس ناخوش باشد یا در سفر باشد پس بشمارد آنچه روزه خورده است از ماه‌های دیگر روزه بگیرد اراده میکند بشما خدا آسانی را و اراده نمیکند بشماها مسلمانان زحمت و تنگی را و تا کامل کنید روزه های ماه رمضان را و تا بزرک بشمارید خدا را بر آنچه هدایت کرده است شما را شاید شما شکر خدا را بجا بیاورید (۱۸۶) و وقتی سؤال کنند تو را بندگان من از من پس من نزدیکم اجابت میکنم دعوت خواننده را وقتی بخوانند مرا پس باید اجابت کنند از برای من باینکه حاجت خود را از من بخواهند و باید ایمان بیاورند بمن