برگه:Quran-Elmi.pdf/۴۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۲۱
جزو ۲
سوره بقره

شاید ایشان بفلاح و رستگاری برسند (۱۸۷) حلال کرده شد از برای شمه شب‌های ماه رمضان جماع کردن با زنهای خودتان ایشان یعنی زنان شما لباسند از برای شما و شما لباسید از برای ایشان دانست خدائیکه شما خیانت بخودتان میکردید اگر جماع کردن بر شما حلال نمیشد باینجهت حلال کرد برا شما و عفو کرد از شما پس حالا مباشرت کنید با زنها و طلب کنید آنچه را که نوشته است خدا از برای شما و بخورید و بیاشامید در شب رمضان تا اینکه آشکار شود از برای شما رشتهٔ سفید از رشته سیاه افق در صبح پس تمام کنید روزه را تا شام و مباشرت نکنید با زنها در حالتی که شما معتکف در مسجدها باشید اینست حدهای خدا پس نزدیک نشوید منهیات را اینطور آشکار میکند خدا آیات خودش را از برای مردم شاید ایشان بپرهیزند (۱۸۸) و نخورید مالهای خود را در میانهٔ خودتان بطور تضییع و میندازید ترافع خود را سوی حکام تا اینکه بخورند بعضی از اموال مردم را بزشتی و حال اینکه شماها میدانید که نباید اینکارها را کرد (۱۸۹) میپرسند تو را ای پیغمبر از هلال‌ها یعنی تارک شدن در اول هر ماه بگو آنها مواقیتند از برای مردم که وقتهای خود را بشناسند و مواقیت است از برای حج کردن و نیست خوب و شایسته که بیائید بخانها در پشت بامها ولیکن شایسته اینست که بپرهیزند و احتیاط کنند و از درب این خانها داخل شوید و بپرهیزید از خدا شاید شماها رستگار شوید (۱۹۰) و جنک و مقاتله کنید در راه خدا با آنکسانیکه مقاتله میکنند با شما و تجاوز نکنید از مخالفین بدرستی که خدا دوست ندارد تجاوز کننده‌گانرا (۱۹۱) و بکشید آنها را هر جا یافتید آنها را و بیرون کنید آنها را از آنجا که بیرون کردند شما را و فتنه کردن شدیدتر است از کشتن و مقاتله نکنید با کفار در مسجدالحرام تا اینکه آنها مقاتله کنند با شما در آن مسجد پس اگر مقاتله کردند با شما پس بکشید آنها را اینطور است جزا دادن به کفار (۱۹۲) پس اگر باز ایستند در مقاتله و توبه کنند پس بدرستیکه خدا آمرزنده و رحم کننده است (۱۹۳) ۱۹۳و مقاتله کنید با کفار تا اینکه فتنه باقی نماند و کفار بالمره از میان برداشته شوند و باشد دین از برای خدا بدون مانعی پس اگر باز ایستد از جنک کردن پس دشمنی نخواهد بود مگر بر ظلم کننده‌گان (۱۹۴) ماه ذیقعدة الحرام که بمقاتله میروید در عوض آن ماه حرامی است که با شماها مقاتله کردند و محرمات قصاص دارند مثل قصاص قتل پس هر کر تجاوز کند