برگه:Quran-Elmi.pdf/۳۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
ص ۱۹
جزو ۲
سوره بقره

امر میکند شیطان شما را ببدی و زشتی و امر میکند باینکه بگوئید بر خدا آنچه را که نمی دانید (۱۷۰) و اگر گفته شود از برای کفار که متابعت بکنید آنچه را که فرستاده است خدا از حلال و حرام در قرآن گویند بلکه متابعت میکنیم ما آنچه را که یافته‌ایم پدران خودمان را بر آن اگرچه بودند پدران آنها نه چیزی میدانستند و نه راه می‌یافتند (۱۷۱) و مثل آنکسانیکه کافر شدند مثل آنکسی است که بانک می‌زند بآن حیوانی که نمی شنود مگر خواندنی و آوازی و هیچ نمیفهمند که مقصود صدازننده چیست آنها کرند و گنک و کورند پس ایشان نمی‌یابند (۱۷۲) ای کسانیکه ایمان آورده‌اید بخورید از روزیهای پاک که روزی دادیم شما را و شکر بکنید از برای خدا اگر هستید خدا را میپرستید (۱۷۳) بتحقیق حرام گردانید خدا بر شما مردار را و خون را و گوشت خوک و هر چه را که باسم غیر خدا کشته باشند پس هر کس مضطر و محتاج باشد در صورتیکه دزد و قطاع الطریق نباشد و از حد اندازه سد رمق هم تجاوز نکند پس گناهی بر او نخواهد بود که میته و گوشت خوک و غیره آن را بقدر احتیاج بخورد بدرستی که خدا آمرزنده و مهربان است (۱۷۴) بدرستی آنکسانیکه می‌پوشانند آن چه را که فرو فرستاده است خدا در تورات از فضایل پیغمبر و میفروشند کتمان کردن صفات پیغمبر را برشوه و بهای کمی که از جهال قوم خودشان بآنها داده میشود آن گروه نمیخورند در شکمهای خودشان مگر آتشرا و تکلم نمیکنند خدا بآنها روز قیامت یعنی اعتنا نمیکند خدا بآنها و پاک نمیکند خدا آن ها را از خبث و نجاستی که دارند و از برای آنهاست عذاب دردناک (۱۷۵) آن گروهند کسانیکه خریدند گمراهی را براه راست و عذابرا بمغفرت پس چه چیز تاب و صبر داد آنها را بر آتش (۱۷۶) اینعذاب معذبین بجهة اینست که خدا فرستاد تورات را براستی و بیقین آنکسانیکه اختلاف کردند در تورات و نعمت پیغمبر را در آن پوشانیدند هر آینه در خلاف دوری هستند (۱۷۷) نیست خوبی و رستگاری باینکه بگردانید روهای خود تان را بطرف مشرق که طریقه نصاری است یا بطرف مغرب که طریقهٔ یهود است ولیکن رستگاری از برای کسیست که ایمان بخدا داشته باشد و ایمان بروز قیامت و ملائکه و قرآن و پیغمبران داشته باشد و بدهد مال خودشرا در راه دوستی خدا بخویشان نزدیک خودش و به یتیمها و فقیرها و ابن سبیل یعنی مسافرین که از راه میرسند و سئوال‌کنندگان و در آزاد کردن بندگان و نماز گذارد و زکوة دهد و وفاکنندگان بعهدشان اگر عهدی کرده باشند و صبر کنندگان در کارزار و سختی و صبر کردن در وقت تعب و زحمت اینها هستند آن کسانیکه راست گویند و اینها هستند پرهیزکار (۱۷۸) ای آن