برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۶۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۳۲
جزو ۱۰
سوره توبه

و بهشت هانی که از برای ایشانست در آن بهشت ها نعمت همیشه و برقرار (۲۱) در حالتیکه جاویدانند در آن بهشت همیشه درستی که خدا نزد اوست مزد بزرگ (۲۲) ای آنکسانی که ایمان آوردید نگیرید پدران خودتان و برادر خودتان را دوستان اگر ترجیح بدهند آن پدر و برادران کفر را بر ایمان و هر که از شما دوست ندارد ایشان را یعنی دوست دارندگان کفر را پس آنگروه ایشاننند نظم کنندگان (۲۳) بگو ای محمد اگر باشند پدران شما و پسران شما و زنهای شما و طایفه شما و مالهای که جمع کرده اید شما آنها را و تجارتی را که میترسید از کساد آن تجارت و خانه هائی که می پسندیدآنها را محبوبتر بسوی شما یعنی نزد شما از خدا و رسول و جهاد کردن در راه خدا انتظار بکشید تا بیاو د خدا حکم خودش را یعنی عقوبت خودش را و خدا هدایت نمیکند قوم فاسقین را (۲۴) در آینه تحقیق یاری کرد خدا شما را در مواضع بسیار و در روز جنگ حنین وقتی که به تعجب د آورد شما را بسیاری شما پس بی نیاز ندارد از شما آن کثرت چیزی را یعنی بسیاری شما و دفع دولت دشمن نکرد و تملک شد بر شما زمین با وجود وسعت و فراخی آن زمین بعد از آن بر گشتید پشت کنندگان می ترسیدید و گریختید (۲۵) بعد از آن فرو فرستاد خدا آرامی و تسکین خود را بر پیغمبر خود و بر مؤمنین و فرو فرستاد لشگری که ندیدید شما آنها را و عذاب کرد آن کسانی را که کافر شدند و اینست جزای کافران (۲۶) بعد از آن قبول توبه میکند خدا از پس از این جنگ و هر که میخواهد و خدا آمرزنده مهربان است (۲۷) ای آن کسانی که ایمان آوردید جز این نیست که مشرکین نجستند پس نباید از نزدیک شوند مسجد الحرام را بعد از این سال یعنی سال نهم هجرت و اگر بترسید از فقر و فاقه بسبب ممنون شدن کفار از داخل شدن بمکه و مسجد الحرام پس زود باشد که بی نیاز بکند خدا شما را از فضل و کرم خودش اگر خواهد بدرستی که خدا دانای درستگار است (۲۸) جنگ کنید با آن کسانیکه ایمان نمی آورند بخدا بوند و بروز قیامت و حرام نمیدارند آن چه را که حرام کرده است خدا و رسول خدا یعنی خمر و خنزیر و غیر آن و متدین نمی شوند بدین حق یعنی دین اسلام از کسانی که داده شده اند کتاب را یعنی یهود و نصاری تا این که بدهند جزیه را از دست خودشان و حال این که ایشان خوار شدگان باشند (۲۹) و گفتند یهودان غریر