برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۵۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۲۹
جزو ۹
سوره انفال

سبک گردانید خدا از شما و دانست اینکه در شما است ضعفی پس اگر باشد از شما صد نفر صبر کننده یعنی پادار در معر که غلبه میکنند دویست نفر را و اگر باشد از شما هزار نفر غلبه میکنند دو هزار نفر را باذن خداور خدا با صبر کنندگانست (۶۶) و نیست از برای هیچ پیغمبری اینکه باشد از برای او اسیران تا اینکه بکشد در زمین یعنی هیچ پیغمبری نباید اسیر زیاد بگیرد که از آنها فدا بگیرد یا بسبب ایشان بکشد مردم را در زمین اراده میکنید بشما مثل دنیا را و خدا اراده میکند آخرت را و خدا غالب درستکار است (۶۷) اگر نبود فرمانی از خدا که پیش گرفته بود یعنی اگر نبود در عالم از فرمان خدا در رفتن فدیه و نهی نشده بود هر آینه میرسید شما را در آنچه گرفتند از خدا عذابی بزرگ چه درباره اسرای بدر میل پغمبر بکشتن آنها بود و چون مسلمانان مخبر بودند در کشتن و فدیه گرفتن میل آنها بغدا گرفتن بود و فدیه گرفتند از ایشان و از کشتن ایشان درگذشتند بعد از نزول این آیه دست از فدیه گرفتن کشیدند و احتیاط کردند بعد این آیه بازل شد (۶۸) پس بخورید از آنچه گرفتید یعنی از فدیه حلال پاک و پرهیزید از خدا بدرستی که خدا آمرزنده مهربان است (۶۹) ای پیغمبر بگو از کسانیکه در دست شما هستند از اسرار اگر بداند خدا در دلهای شما نیکی را میدهد شما را بهتر از آچه گرفته شد از شما و میامرزد شما را رو خدا آمرزنده و مهربانست (۷۰) و اگر اراده میکنند خیانت کردن تو را پس بتحقیق حیات کردند خدا را از پیش مسلط کرد خدا تو را بر ایشان و خدا دانا و حکیم است (۷۱) بدرستی آن کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد کردند بمالهای خودشان و نفس های خودشان در راه خدا و آنکسانیکه جا دادند مهاجران را و یاری کردند آن گروه بعضی از ایشان دوستان بعضی دیگر هستند و آن کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند نیست از برای شما از دوستی ایشان چیزی تا اینکه هجرت کند و اگر طلب یاری کند شما را در دین پس بر شماست یاری کردن طایفهٔ که میانه شما و میان ایشان عهدیست و خدا بآنچه میکنید بیناست (۷۲) و آن کسانیکه کافر شدند بعضی دوستان بعضی دیگرند اگر نکنید دوستی با یک دیگر حاصل شود فتنه در زمین و فساد بزرگی در دین (۷۳) و آن کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و جنگ کردند در راه خدا و آن کسانیکه جای دادند شما را و یاری کردند آن گروه ایشاند مؤمنین براستی و درستی از برای ایشان است آمرزش و روزی نیکو (۷۴) و آن کسانیکه ایمان آوردند از بعد از صلح حدیبیه و هجرت کردند از ما و جهاد کردند بهمراهی شما گروه از شمایند و صاحبان رحمها یعنی خویشان یکدیگرند بعضی از ایشان سزاوار ترند به بعضی دیگر در میراث گرفتن در کتاب خدا