برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۴۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۲۴
جزو ۹
سوره اعراف

که چه وقت است آمدن آن روز بگو جز این نیست که عالم آن نزد پروردگار من است روشن نمی کند وقوع قیامت را مگر خودش سنگین شد قیامت در آسمانها و زمین یعنی بجهة عظمت روز قیامت سنگینی بر اهل آسمانها و زمین از جن و انس ظاهر شد نمیاید شما را قیامت مگر ناگهان سؤال میکنند مردم از تو ای پیغمبر از قیامت گویا دوست داری سؤال از آن قیامت را بگو جز این نیست که علم آن نزد خداست ولیکن بیشتر از مردم نمیداند (۱۸۷) بگو ای محمد مالک نیستم من از برای نفس خودم هیچ نفعی و نه هیچ ضرری مگر آنچه را بخواهد خدا و اگر منکه میدانستم غیب را هر آینه طلب بسیاری کردی از منفعت از مال و فتح و غنیمت و غیر آن و نمیرسید مرا بدی نیستم من مگر ترسانده و مژده دهنده از برای گروهی که ایمان می آورند (۱۸۸) اوست آنکسیکه خلق کرد شما را از یکتن و گردانید از آن یکتن جفت او را یعنی حوا را تا اینکه آرام بگیرد آدم بجفت خود پس چون فرو پوشید آدم حوا را یعنی مباشرت و جفتی نمود حامله شد هوا یعنی آبستن شد حوا نطفه آدم آبستنی سبکی پس مستمر بودن پس چون سنگین شد خواندند آدم و حوا پروردگار خودرا هر آینه اگر بدهی ما را صالحی یعنی فرزند صالحی در آینه میباشیم ما البته از شکر کنندگان (۱۸۹) پروردگار ایشان را فرزند صالح گردانیدت از برای خدا شریکان در آنچه داد خدا ایشان را یعنی اولادی بهمرساندند اسامی آنها را شریک خدا قرار دادند مثل عبد الحارث و عبدالشمس و عبدالغرا پس بزرگ است خدا از آنچه شرک میورزند (۱۹۰) آیا شریک میکنند آنچه را که خلق نمیکند چیزی را و ایشان خلق کرده میشوند (۱۹۱) و قدرت ندارند آن معبودین از برای مشرکین یاری را و نه برای نفس خودشان یاری میکنند (۱۹۲) و اگر بخوانید آن مشرکین را بسوی هدایت متابعت می کند شما را مساوی است بر شما چه بخوانید آنرا وچه نخوانید (۱۹۳) بدرستی آن کسانیرا که میخوانید از سوای خدا بندگانند مانند شما پس به خوانید ایشانرا پس باید اجابت کند شما را اگر هستید شما راست گویان (۱۹۴) آیا از برای ایشانست پاهائی که راه بروند آن پاها یا از برای آنهاست دستهائی که بگیرند آن دستها یا از برای آنها چشمهائی است که به بند بآن چشمها یا برای آنها گوشهائی است که بشنوند بآن گوشها بگو ای محمد بخوانید شریکان خدای خو درا بعد از آن حیله بکنید مرا پس مهلت بدهید مرا یعنی چون یقین است که خدایان شما هیچ نمیتواند کرد بهیچوجه باک از عقاید و رفتار شما ندارم (۱۹۵) بدرستی که دوست من خدای آنچنانی است که فرو فرستاد قرآن یار نیکوکارانست (۱۹۶) و آن کسانی که میخوانید شما از غیر خدا قدرت ندارند به یاری شما و نه نفستهای خود را یاری میکنند (۱۹۷) و اگر بخوانید شما ایشان را بسوی راه راست نمیشنوند و می بینی ایشان را که نظر میکنند بسوی تو