برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۲۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۱۶
جزو ۹
سوره اعراف

(۱۳۰) پس اگر بیاید ایشان را نیکوئی یعنی افزونی گویند از برای ماست این افزونی یعنی ما خودمان صلاحیت داریم باین حسنات و اگر برسد ایشانرا بدی یعنی قحطی فال بد میزند بموسی بآن کسانی که با موسی هستند بد نید جز این نیست که خوب و بد ایشان نزد خداست ولیکن بیشتر ایشان نمیداند (۱۳۱) و گفتند آل فرعون بموسی هرگاه بیاوری ما را آن یعنی آن معجزات از نشانه تا اینکه سحر کنی ما را بآن پس نیستیم ما از برای تو از جمله گروندگان (۱۳۲) پس فرستادیم ما برایشان طوفان وملخ و شپش ووزغها و خون را یعنی آب نیل را برای آنها خون کردیم نشانهای تفصیل داده شده پس گردنکشی کردند و بودند گروه گناهکاران (۱۳۳) و چون واقع شد برایشان عذابی گفتند ای موسی بخوان از برای ما پروردگار خودت را بآنچه عهد کرده است نزد تو یعنی عهد کرده است خدا با تو که هر گاه قوم قبول کنند که ایمان باورند عذاب از ایشان برداشته میشود هر آینه اگر برداری تو از ما عذاب را هر آینه ایمان می آوریم ما البته از برای تو و هر آینه میفرستیم ما البته بتو بنی اسرائیل را (۱۳۴) پس چون زایل کردیم ما از ایشان عذاب را تا وقتیکه ایشان را رسیده است آن احل یعنی غرق شدند در آب هماندم ایشان میشکند عهد خود را (۱۳۵) پس انتقام کشیدیم ما از ایشان پس غرق کردیم ما ایشان را در دریا بسبب اینکه ایشان تکذیب کردند و آیات ما و بودند از فواید آن آیات بی خبران (۱۳۶) و میراث دادیم ما قوم آنچنانی را که بودند ضعیف شمرده می شدند در سمت شرقهای اراضی مصر و مغرب های آن که برکت دادیم ما در آنزمین یعنی آن اراضی را جهة وفور نعمت یا قدوم انبیا با برکت قرار دادیم و تمام شد کلمه پروردگار توبه نیکوئی یعنی تمام شد و وفا نشد بوعد خدای تو که نیکو بود بر بنی اسرائیل بسبب آنچه صبر کردند بر شداید و خراب کردیم آنچه بود که میساختند فرعون و قوم او و آنچه را که بودند که افراشته بودند یعنی عمارات خوب و قصرهای بلند مرغوبی که فرعون و قوم او ساخته بودند همه را خراب کردیم (۱۳۷) و گذراندیم ما بنی اسرائیل را از دریا پس گذشتند بر طایفهٔ که اقامت میکردند بر بهائی که بود از برای ایشان گفتند بنی اسرائیل ای پرسی بگردان از برای ما خدائی یعنی یعنی همچنانکه از برای ایشان یعنی از برای اینقوم خدایا دست نگفت موسی بدرستی که شما قوم نادانید (۱۳۸) بدرستی که اینگروه بت پرستان هلاک شده اند بآنچه ایشان در آن هستند یعنی عنقریب ایشان ملاک میشوند و بتهای ایشان بدست شما شکسته خواهد شد و باطل است آنچه بودند که میکنند (۱۳۹) گفت موسی آیا غیر از خدا طلب کردید شما خدائی و حال آنکه خدا تفصیلی داد شمارا بر عالمیان (۱۴۰) و آن هنگام که نجات دادیم ما شما را از آل فرعون میپشانیدند شما را سختی عذاب را میکشتند پسران شما را و زنده میگذاشتند و زنان شما را و در این رهائی از بلا و سختی شما نعمتی بود از جانب پروردگار شما بزرگ یعنی نعمت بزرگی بود از جانب پروردگار (۱۴۱) و وعده دادیم ما موسی را سی شب و تمام کردیم ما آن سی روز را