برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۲۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۱۷
جزو ۹
سوره اعراف

بده روز دیگر پس تمام شد وقتی که پروردگار مقرر فرموده بود چهل شب و گفت موسی از برای برادرش هارون جانشین باش مرا در قوم من و اصلاح کن و متابعت مکن راه فساد کنندگانرا (۱۴۲) و چون آمد موسی یعنی آمد موسی با هفتاد کس از برگزیدگان قوم خودش بوقتی که مقرر کرده بودیم ما و سخن گفت موسی را پروردگارش گفت ای پروردگار من تمامرا تا نظر کنم سوی تو گفت خدا هرگز نمی بینی مرا ولیکن نگاه کن بسوی کوه اگر قرار نگیرد کوه بجای خودش بی زود باشد به بینی مرا یعنی بعد از تجلی نور من اگر کوه توانست جای خودش قرار گیرد تو نیز میتوانی مرا به بینی و اگر کوه نتواند قرار گرفت هرگز تو نخواهی دید بس چون تجلی کرد پروردگار موسی از برای کوه گردانید آن کوه را ریزه ریزه و افاتد موسی بهوش پس چون هوش آمد گفت با کی تو توبه کردم سوی تو و من اول ایمان آورندگارانم (۱۴۳) گفت خدا ایموسی درستی که من برگزیدم تورا بر مردم بسب پیغامهای خودم و بی کلام خودم پس گیر آنچه را که دادم تو و باش از شکر کنندگان (۱۴۴) و نوشتیم ما از برای موسی در لوحها از هر چیزی پندی و بیان از رای هر چیز پس بگیر آن مکتوب را بقوه و عزم تمام وحکم کن قوم خودت را که بگیرند نیکوترین آنچه در الواح است زود باشد که نمایم بشما خانه فاسقان را (۱۴۵) زود باشد که بگردانم از آیات خودم آنکسانیرا که تکبر میکنند در زمین بر حق و اگر بیند هر آیتی را یعنی معجزه را ایمان نمیآورند آن و اگر بیند راه هدایت را نمی گیرند آن راه هدایت را برای خود و اگر به بینند راه گمراهی را میگیرند آن را راه برای خود این اعتقاد ایشان برای این است که ایشان تکذیب کردند بآیات ما و بودند از آیات ما غافلان یعنی بیخبران (۱۴۶) و آنکسانی که تکذیب کردند آیات ما را و تکذیب کردند رسیدن و دیدن آخرت را ضایع شد یعنی تباه شت عملهای ایشان آیا جزا داده میشوند مگر آنچه را که بودند میکردند (۱۴۷) و فرا گرفتند قوم موسی یعنی ساختند از بعد او یعنی بعد از رفتن موسی چهل شب بهیقات پروردگار از زیورها و طلاهای خودشان گوسالهٔ ترکیب گوساله بود که از برای او بود و از گاوی آیا ندیدند که آن گوساله تکلم نمیکرد ایشانرا و راه نمینماید ایشان را بهیچ راهی فراگرفتند آنگوساله را و بودند ظلم کنندگان (۱۴۸) و چون گزیدند دستهای خود را یعنی پشیمان شدند از پرستیدن گوساله و دیدند که ایشان بتحقیق گمراه شدند گفتند هر آینه اگر رحم نکند ما را خدای ما و نیامرزد از برای ما هر آینه میباشیم ما البته از زیانکاران (۱۴۹) و چون بر موسی بسوی قوم خودش خشمناک اندوهگین گفت بد است آنچه جانشینی کردید برای من از بعد از من آیا شتاب کردید فرمان خدای خود را و انداخت