برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۲۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۱۳
جزو ۸
سوره اعراف

مردم چیز های ایشان را که بایشان میفروشید و فساد نکنید در زمین بعد از اصلاح آن این عمل کردن شما یعنی باوامر و نواحی که فرموده اند بهتر است از برای شما اگر هستید شما ایمان دارندگان (۸۵) و نه نشینید بهر راهی که میترسانید یعنی منشینند بهر راهی که جهته گرفتن مال می ترساند مردم را و باز می دارید از راه خدا کسیرا که ایمان آورده است بخدا و میجوئید او را بکجی یعنی طلب بطلان او را میکنید بانداختن نسبتهای باطل باو و بیاد بیاورید وقتی که بودید شما کم یعنی اندک پس زیاد کرد خدا شمارا و نظر کنید چگونه بود عاقبت امور فساد کنندگان (۸6) و اگر باشد طایفه از شما که ایمان آورده باشند یعنی گردیده باشند بانسکسی که فرستاده شده ام بان وطایفه که نگردیده اند بس صبر کند خدا میانه ما و خدا بهتر حکم کنندگان است (۸۷) گفتند گروه انسانی که طاب کبر کردند از قوم شعیب هر آینه بیرون کنیم البته ترا ای شیب و آنکسانی را که ایمان آوردند با تو هستند از ده خودمان با هر آینه بر میگردید شما البته در ملت خودتان گفت شعیب اگر چه هستیم ما کراهت داران یعنی نهایت اکراه را داریم که ما بدین شما برگردیم و راه باطل اخبار کنیم مگر بطور غلیه و زور باشد (۸۸) بتحقیق بر یافتیم ما بر خدا دروغ را اگر برگردیم ما در ملت شما بعد از آنجه رهانید ما را خدا از آن ملت و نمیباشد از برای ما اینکه برگردیم در آن ملت مگر اینکه بخواهد خدائی که پروردگار ماست رسیده است و احاطه کرده است بر ور دگار ما هر چیزی را از روی دانش بر خدا توکل کرده ایم ای پروردگار ما بگشا میان ما و میان قوم ما براستی و درستی و تو بهترین نمایندگانی (۸۹) و گفتند گروه آنچنانی که کافر شدند از قوم شعیب هر آینه اگر متابعت کنید شم.ب را بدرستی که شما در این هنگام هر آینه از جمله زیانکارانند (9۰) گرفت ایشان را زلزله پس صبح کردند در خانه خودشان برای در افتادگان (91) آن کسانی که تکذیب کردند شعیبرا گویا هرگز نبودند در آن شهر کسانی که تکذیب کردند شعیب را بودند ایشان زیانکاران (۹۲) پس روی گرداند شعیب از ایشان و گفت ایقوم من هر آینه بتحقیق رساندم من شما را پیغامات پروردگار خودم را و نصیحت کردم از برای شما پس چگونه اندوه خورم بر قوم کافران (93) و نفرستادیم ما در هیچ دهی و شهری پیغمبری را مگر اینکه گرفتیم ما اهل آن شهر را بسختی و ضرر شاید ایشان زاری کنند (94) بعد از آن بدل کردیم ما بجای بدی خوبی را تا اینکه زیاد شدند بمال و رجال و گفتند بتحقیق رسید پدران یعنی به مقام نا فرمانی بر آمدند پس گرفتیم ما ایشان را