برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۲۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۱۲
جزو ۸
سوره اعراف

که بخورد در زمین خدا و هیچ نترسانید آن بدی را پس بگیرد شمارا عذاب دردناک (۷۳) و بیاد بیاورید هنگامی که گرداند شما را خلیفه گان بعد از عاد و جای داد شما را در زمین که میگیرید از زمین های نرم قصر ها حتی در زمین های نرم خوب قصر های عالی می سازید برای تابستان و میتراشید از کوه ها خانه ها یعنی کوه را سوراخ میکنید جهة خانه زمستانی خودتان پس یاد کنید شما نعمتهای خدا را و تمام کاری نکنید در زمین در حالتی که فساد کننده باشید (۷۴) گفتند گروه آنچنانی که طلب تکبر کردند از فرم صالح از برای کسانیکه ضعیف و ناتوانند در آن کسی که گروید از ایشان آیا میدانید شما اینکه صالح فرستاده شده است از جانب پروردگار خودش گفتند ضعفای مؤمنین بدرستی که ما با چه فرستاده شده است شما بان ایمان داریم و کروند (۷۵) گفتند آن کسانی که برتری جستند و بدرستی که ما آن کسی که ایمان آوردید شمابان کافرانیم یعنی نمی گردیم (۷۶) پس بریدند پی های شتر را و سر باز زدند از امر پروردگار خودشان و گفتند ای صالح بیاور ما را بآنچه وعده میدهی ما را اگر هستی تو از فرستاده شدگان یعنی عذاب خدا را باور برای ما (۷۷) پس گرفت ایشان را آوازی مهیب و جنبشی یعنی به کشتن شتر زلزله پس صبح کردند در خانه خودشان افتادگان (۷۸) پس گردان شد صالح از قوم و گفت ایقوم من هر آینه تحقیق رساندم شما را رسالت پروردگار خودم را و نصیحت کردم از رای شما ولیکن دوست ندارد نیکو خواهان را (۷۹) و فرستادیم لوط را وقتی گفت از برای قوم خود آیا میاورید شما ز شبها را که پیشی گرفته است شما را بآن فاحشه یعنی بآن لوط احدی از عالمیان (۸۰) بدرستی که شما هر آینه میائید مردان را بخواهن از سوای زنان یعنی لواط که حرام است می کنید و با زنها که مباح است نزدیک نمیشوند بلکه شما طایفه هستید اسراف کنندگان (۸۱) و نبود جواب قوم لوط مگر اینکه گفتند بیرون کنید لوط و دختران و گروندگان او را از ده خودتان بدرستی که ایشان مردمانی هستند که پاکی و پاکیزگی میجویند (۸۲) پس نجات دادیم و لوط و اهل او را مگر زن او را که بود از جمله بازماندگان (۸۳) و بارانیدیم بر قوم لوط بارانی بعنی عجب بارانی که از سنگ بر آنها باران بارانیدیم پس نظر کن چگونه بود عاقبت هر گناه کاران (۸۴) و فرستادیم بسوی مدین برادر ایشان شعیب را گفت ایقوم من عبادت کنید خدا را نیست از برای شما خدائی غیر از خدای واحد تحقیق آمد شما را معجزهٔ از جانب پروردگار شما پس وفا کنید کیل و ترازو را و گم نکنید مردم را یعنی کم نفروشید بمردم