پرش به محتوا

برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۰۸

از ویکی‌نبشته
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۰۶
جزو ۸
سوره اعراف

بدانش خودمان در حالتیکه عالمیم بظواهر و بواطن ایشان و نبودیم ما بیخبر از اعمال ایشان (۷) و سنجیدن اعمال در روز قیامت حق است یعنی یقین است پس هر کس گران بوده عملهای سنجیده او بحساب پس این گروه ایشانند رستگاران (۸) و هر که سبک باشد عملهای او پس این گروه کسانی هستند که زبان کردند هر نفسهای خود را بآنچه بودند که آیات ما ستم میکردند که تکذیب مینمودند (۹) و هر آینه بتحقیق جا دادیم شما را در زمین و آفریدیم برای شما در آنزمین معیشتها یعنی اسباب زندگانی اندکی شکر میکنید با وجود بسیاری هم (۱۰) و هر آینه بتحقیق خلق کردیم ما شما را بعد از آن تصویر کردیم شما را بصورت خوب بعد از آن گفتیم از برای ملائکه سجده کنید از برای آدم پس سجده کردند مگر شیطان که نبود از سجده کنندگان (۱۱) گفت خدا به شیطان چه چیز منع کرد تو را اینکه سجده نکنی آدم را وقی امر کردم تو را گفت شیطان من بهترم از آدم خلق کردی مرا از آتش و خلق کردی آدم را از گل (۱۲) گفت خدا بشیطان فرود آی از بهشت را از آسمان پس نمیباشد از برای تو یعنی نرسد تا اینکه بزرگی جوئی در آسمان پس بیرون برو از بهشت بدرستی از جملهٔ خار شدگانی (۱۳) گفت شیطان مهلت بده مرا تا روزی که برانگیخته شوند مردمان (۱۴) گفت خدا بدرستی که تو از مهلت داده شده گانی (۱۵) گفت شیطان بخدا پس بسبب اینکه دور کردی مرا از رحمت خودت هر آینه نشینیم برای گمراه کردن ایشان را راه ترا که راست یعنی بگردانم ایشانرا از راه راست تو که دین اسلام است (۱۶) بعد از آن هر آینه بیایم ایشانرا البته از میان در دستشان یعنی از او روی آنها و از پشت سر آنها و از طرف راست ایشان و از طرف چپ ایشان و نیابی تو که خداوندی بیشتر از اولاد آدم را شکر کنندگان (۱۷) گفت خدا به شیطان بیرون رو از بهشت نکوهیده رانده شده در آینه هر کس متابعت کند تو را از بنی آدم آینه بر میکنیم البته جهنم را از شما کلا یعنی از تو و متابعان تو (۱۸) وای آدم ساکن شو تو و زنت بهشت را پس بخورید از هر جا خواسته باشید و نزدیک نشوید این درخت را یعنی درخت گندم را پس باشید شما دو نفر از ظلم کنندگان اگر نزدیک درخت گندم رفتید و از آن خوردید ظالم خواهید بود (۱۹) وسوسه کرد از برای آدم و حوا شیطان تا اینکه ظاهر کند از برای دو نفر آنچه را که پوشیده بود از آنها از عورتهاشان و گفت شیطان بآدم که نهی نکرد پروردگار شما را از این درخت مگر اینکه باشید شما دو فرشته یا باشید از جاودانیان یعنی منع کرد خدا که نخورید از این درخت باین سبب بود که اگر نخورید یا فرشته میشوید با خالد در بهشت خواهید بود (۲۰) و قسم خورد شیطان برای آدم و حوا که بدرستی که من از برای شما هر آینه از جمله نصیحت کنندگانم (۲۱) پس فرود آورد شیطان آدم وحوا را بفریفتن پس چون چشیدند از درخت گندم ظاهر شد از برای ایشان عورتشان و شروع کردند باینکه میچسبانیدند بر عوارت خودشان از برگ درختهای