برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۰۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۰۷
جزو ۸
سوره اعراف

بهشت و ندا کرد آدم و حوا را پروردگارشان آیا نهی نکردم شما را از اینکه نخورید از این درخت و نگفتم از برای شما بدرستی که شیطان از برای شما دشمن آشکاریست (۲۲) گفتند آدم و حوا ای پروردگار ما ظلم کردیم نفس خودمانرا و اگر نیامرزی ما را و رحم نکنی ما را در آینه میباشیم ما البته از زیان کاران (۲۳) گفت خدا فرو بروید از بهشت به زمین در حالی که بعضی از شما بعضی را دشمنند و از برای شماست در زمین آرامگاه برخورداری تا هنگام رسیدن مرگ (۲۴) گفت خدا در زمین زندگانی میکنید و در آن زمین میمبرید و از آن زمان برونمائید (۲۵) ای پسران آدم بتحقیق فرستادیم بر پوششی که پوشاند عورتهای شما را و لباسهای نرم ابریشمی و لباس پرهیزکاری یعنی لباس درشت خشن این لباس درشت که لباس تقوی است بهتر است از سایر لباسها این از آیات خداست شاید ایشان پند گیرند (۲۶) ای پسران آدم تعریبد شما را شیطان همچنان که بیرون کرد پدر و مادر شما را از بهشت بر میکند شیطان از ایشان لباسشان را که بنماید عورتشان را بدرستی که شیطان می بیند شما را او و قبله او ارجائی که بینید شما آنها را بدرستی که ما گرداندیم دیوان را دوستان از برای کسانیکه ایمان نمیآورند (۲۷) و وقتی که بکند کار زشتی را گویند باشیم ما بر آن کار زشت پدران خودمان را و خدا امر کرد ما را آن بگو ای پیغمبر بدرستی که خدا امر نمیکند بزشتی ها آیا می گوید خدا چیزی را که نمیدانید (۲۸) بگو ای محمد امر کرد پروردگار من بعدل و راست دارید رو برای خودتان را زد هر نماز گاهی و بخوانید خدا را در حالتی که خالص کنندگانید از برای او دین خود را همانطور که آفرید شما را برمیگرداند گروهی را راه نمود و گروهی رانات شد برایشان گمراهی بدرستی یعنی گمراهان گرفتند شیاطین را دوستان از سوای خدا و گمان میکنند که ایشان راه یافته گاند (۲۹) ای بنی آدم بگیرید زینت خودتان را نزد هر نمازگاه و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید به درستی که خدا دوست ندارد اسراف کندگانرا (۳۱) بگو ای محمد کی است که حرام کرد زینت خدای آن چنانی را که بیرون آورد از برای بندگان خودش و پاکیزه های از روزی ها را بگو اینها از برای کسانی است که ایمان آوردند در زندگانی دنیا مخصوص در روز قیامت یعنی روزهائی را در دنیا کفار شرکت با مؤمنین دارند ولی در روز قیامت تمام روزی مخصوص و خالص است از برای مومنین بدون اینکه کافری در آن شریک باشد اینطور تفصل میدهیم آیات را از برای قومی که می داند (۳۲ ) بگو ای پیغمبر جز این نیست