برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۰۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۰۵
جزو ۸
سوره اعراف

پیش از این ایمان نداشته باشد فایده برای او نخواهد داشت یا اینکه با داشتن ایمان کسب خبری برای واژه ناخوانا باشد بگو ای پیغمبر کفار قریش منتظر باشید روز قیامت را بدرستی که ما منتظریم (۱۵۸) بدرستی آن کسانی که متفرق کردند دین خودشان را و بودند گروه گروه که هر طایفهٔ واژه ناخوانا اختیار کردند نیستی تو از ایشان در چیزی یعنی تو از ایشان و ایشان از تو نیستند جز این نیست که امر بایشان بسوی خداست بعد از این آگاه میکند ایشان را بآنچه بودند که می کردند (۱۵۹) هر کس آنجا بنیکوئی پس از برای اوست در مقابل آن نیکوئی که کرده است و هر کس باید به بدی پس جزا داده نمی شود مگر مثل آن بدی را که کرده است و ایشان ظلم دیده میشوند (۱۶۰) بگو ای محمد بدرستی که هدایت کرده است مرا پروردگار من بسوی راه راست که پاینده و استوار که ملت مذهب ابراهیم حق کرایست و نبود ابراهیم از مشرکان (۱۶۱) بگو بدرستی که نماز من و قربانی و تمام اعمال حج من و زندگی من و مردن برای تو ای خدائیست که پروردگار عالمیانست (۱۶۲) که نیست شریک از برای او و این دین امر کرده شدم و من اول کسی هستم که گرونده شدم و من اول کسی هستم که گرونده باحکام خدا هستم (۱۶۳) بگو ای پیغمبر آیا سوای خدا بجویم پروردگاری و حال اینکه آن خدا پروردگار هر چیزیست و کسب نمیکند نفسی از بدیها مگر اینکه بر خود آن نفس است و یال او لاغیر و بر نمیدارد هیچ بردارنده وزر و بال دیگری را بعد از این بسوی پروردگار شماست و برگشت شما پس آگاه میکند شما را بآنچه هستید شما در آن چیز اختلاف می کردید (۱۶۴) و آن خدای آنچنانیست که گردایند شما آدمیان را خلیفه های زمین و بلند کرد بعضی را بالای بعضی دیگر از جهته درجه ها تا اینکه بیازماید شما را در آنچه داد شما را بدرستیکه اور پروردگار شما زود عقوبت است و بدرستی که او هر آینه آمرزنده و مهربان است (۱۶۵)


﴿سوره اعراف مشتمل بر دویست و شش آیه است و در مکه نازل شده است﴾


بنام خداوند بخشاینده مهربان

الله ولطیف و مالک و صبور کتابی که فرستاده شد بسوی تو یعنی این سوره با این قرآن کتابیست است که خدا بسوی تو که پیغمبری برای فرستاده پس نباشد در دل تو شکی یعنی شکی نداشته باشد در آن تا اینکه بترسانی مسبب آن مردم را و پند دادنی است از برای مؤمنین پیروی کنید آنچه را که فرستاده شد سوی شما از جانب پروردگار شما و پیروی نکنید از آنچه سوای برای خداست که بتان باشد که دوستان گمارند کم است که پند میگیرند در منابعت حق (۳) و چه بسیار از اهل ده ها و شهرها که ملاک کردیم ما ایشان را آمد ایشان را عذاب مادر شب که خوابیده بودند مثل قوم لوط یا ایشان در روز بخواب قیلوله بودند (۴) پس نبود خواندن ایشان وقتی که آمد ایشان را عذاب ما مگر اینکه گفتند بدرستی که ما بودیم نظام کنندگان (۵) پس هر آینه میپرسیم البته از کسانی که فرستاده شد بسوی ایشان پیغمبران و در آینه میپرسیم البته پیغمبران مرسل را از تلیغ رسالت و رساندن احکام را بمردم (۶) پس هر آینه میخوانیم برایشان یعنی بر پیغمبران و امتنان ایشان