برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۰۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
ص ۱۰۴
جزو ۸
سوره انعام

آنکسانی را که دروغ بستند بآیات ما و آن کسانی که ایمان نمیآورند بآخرة و ایشان پروردگار خودشان برابر میکنند بتانرا (۱۵۰) بگو ای محمد بیائید بخوانیم آنچه را که حرام کرد پروردگار شما تا اینکه شریک فرار ندهند بخدا هیچ چی زرا و پدر و مادر احسان کنید و نکشید اولاد خود را از ترس فقر و بی چیزی ما روزی می دهیم شما را و ایشانرا و نزدیک نشوید زشتی ها را از آنچه ظاهر است از آنها و از آنچه پنهان باشد و نکشید نفس آنچنانی را که حرام کرد خدا مگر بحق یعنی قصاص و غیر آن موافق حکم خدا باشد این اوامر و نواحی شما را وصیت خدا است یعنی امر فرمودهٔ خدا است شما را شاید شما تعقل کنید (۱۵۱) نزدیک نشوید مال یتیم را مگر آنچه آن بهتر باشد یعنی اگر چیزی از مال یتیم تصرف نمودید بهتر از آنرا عوض بدهند تا اینکه برسد یتیم بقوتهای خودش و تمام مائید کله و ترازو را بعدل تکلیف نمیکنم هیچکسرا مگر بقدر گنجایش آن و اگر سخن گفتید پی راستی کنید و اگر چه باشد شهادت شما بر خویشان خود ان و بعهد خدا وفا کنید این عدم کتمان شهادت شما را وصیت کرد خدا بشما یعنی حکم و فرمایش شما شاید پند بگیرید (۱۵۲) و بدرستی که این راه منست راست است این راه پس متابعت کنید شما طرق مستقیم را پیروی نکنید راههای دیگر را یعنی ادیان دیگر را پس متفرق سازد آن طرق مختلفه شما را از راه حق این پیروی کردن دین حق است که وصیت کرد خدا یعنی حکم فرمود خدا شما را با آن شاید شما پرهیز کار شوید (۱۵۳) بعد از آن دادیم ما موسی را کتاب تورات برای تمامی نعمت بر آن کسیکه نیکو قیام کند در احکام آن و برای تفصیلی که برای بیان هر چیزی که در آن تورات هست راهنمائی و رحمة از برای بنی اسرائیل شاید ایشان بلقای پروردگار یعنی بجزای پروردگار خودشان بیاورند (۱۵۴) و این کتابیست یعنی قرآن کتابی است که فرو فرستادیم ما آنرا با برکت پس پیروی کنید آنرا و پرهیزید شاید شما رحم کرده شوید و اینست قرآنی که فرستادیم میمون و مدارک پس متابعت بکنید آنرا و پرهیزید کرده شوید (۱۵۵) بجة کرامت اینکه شما بگوئید جز این نیست که فرستاده شده است قرآن بر دو طایفهٔ که از پیش از ما بودند و اگر چه بودیم ما یعنی هستیم ما از خواندن ایشان از جمله غافلین یعنی نمیدانیم ایشان به خوانده و چه فهمیده اند (۱۵۶) یا بگوئید اگر اینک فرو فرستاده شده بود بر ما قرآن هر آینه بودیم ماا هدی از ایشان یعنی زودتر و بهتر از ایشان قبول می کردیم پس بتحقیق آمد شما را شاهدی از جانب پروردگار شما راهنما و رحمة یعنی قرآنی که بلغة خودتان است پس کیست ستمکارتر از آنکه تکذیب کند آیات خدا را روی گرداند از آنها یعنی اعتراض کند زود باشد که جز ادهیم آن کسانی را که رو میگرداند از آیات ما شدت و سختی عذابرا آنچه بودند که اعتراض می کردند (۱۵۷) آیا انتظار می برند کنارمکه بعد از تکذیب قرآن مگر اینکه باید ایشان را ملاک یعنی فرشتگان ما باید پروردگار تو تا بیاید پارهٔ از آیات پروردگار تو روزی میاید بعضی آیات پروردگار تو که علاماث روز قیامت است در آنروز نفع نمیدهد هیچ نفسی را ایمان آن نفس که نباشد اینکه ایمان آورده باشد از پیش یعنی اگر در آن روز قیامت کسی ایمان بیاورد