برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۰۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۰۲
جزو ۷
سوره انعام

عاجز کندگان مر خدارا (۱۳۴) گوایقوم من کار کنید بر جایگاه و توانائی خودتان بدرستی که من کار کننده ام پس بزودی میدانید کیست که باشد از برای او سرانجام آنسرا که سرای عاقبت است بدرستیکه رستگار نمیشوند ستمکاران (۱۳۵) و گردانیدند از برای خدا از آنچه آفریده است خدا از زراعت و از چهار پایان بهر پس گفتند این از برای خداست و این از برای شریکانهای ما یعنی بتان که بزعم خودشان شریکان خدا قرار داده بودند پس آن نصیب که باشد از رای بتن ایشان پس نمیرسد بسوی خدا آنچه باشد از برای خدا پس آن میرسد بتان ایشان یعنی آنچه خوب است و سزاوار قربانی است خداست برای بتان نحس خود میگذارند و آنچه بد است می رساند بقربانگاه خداوند متعال بد است آنجا را که حکم میکند (۱۳۶) و همچنین آرایش دادند از برای بسیاری از مشرکان کشتن فرزندان ایشان را شیطانهای ایشان تا اینکه گمراه گردانند بر ایشان دین ایشان راو اگر بخواهد خدا نکردندی آنرا و قادر نشدندی پس واگذار ایشان را و آنچه بر میبافند یعنی دروغ میگویند (۱۳۷) و گفتند بت پرستان این چهار پایان و زراعت که مخصوص خدایان خودمان کرده ایم حرام است بر ما بخورد آنرا مگر آنکس که بخواهیم ما که مردان خادمان بتخانه غیر زنان باشند گمان خودشان بدون دلیل و حجتی و چهار پایانی که حرام شده پشت های آنها یعنی بار کشیدن از پشت آنها حرام است و چهارپایانی که ذکر نمیکنند در وقت ذبح آنها سمخدارا بر آن چهارپایان جهت افترا کردن بر آن یعنی بنام خدایی که دروغ است ذبح کنند زود باشد که جزا بدهد ایشان را بآنچه هستند که دروغ می ندند (۱۳۸) و گفتند آنچه در شکمهای این چهار پانست یعنی بحیره و ساییه که در دوره قبل ذکر شد مخصوص است از برای مردان ما و حرامست بر زنهای ماواگر باشد در دار یعنی مردار متولد شده باشد پس ایشان در آن شریکند یعنی زن و مرد در آن شریکند که همه می تواند بخورند زود باشد که جزا دهد خدا وصف کردن ایشان را بدرستی که خدا حکیم است در آنچه حرام و حلال میکنند و داناست بر مصالح بندگان (۱۳۹) تحقیق زیان کردند آن کسانیکه کشتند اولاد خودشان را از روی سفاهت بغیر دانش و حرام کردند آنچه را که روزی داد ایشان را خدا یعنی از بحیر وسایبه وغیر آن بجهة دروغ بستن بر خدا تحقیق گمراه شدند و نبودند هدایت شدگان (۱۴۰) و اوست خدای آنچنانی که پیدا کرد برای شما دوستانه و باغات انگور که بعضی چوبها بسته و بلند شده است و بعضی غیر معروشات است یعنی بروی زمین گسترده است و درخت خرم او زراعت که گوناگون است میوه های خوردنی آن یعنی انواع میوه جات در آن باغها موجود است و دیگر پیدا کرد زیتون و انار را که شبیه است برگ آنها یکدیگر وغیر شبیه است از حیثیت طعم که بعضی ترش ومضی شیرین است بخورید از میوه آن وقتی میوه پیدا کرد اگر رسیده و نارسیده آنراو بدهید زکوهٔ آن روزی چیدن آن میوه و اسراف نکنید یعنی بقدری که مقرراست ز کوة بدهید و بقیه را برای عیال خود بگذارید اسراف در بخشیدن نکنید که عیال خودتان محتاج و مضطر بمانند بدرستی که خدا دوست نمیدارد و اسراف کنندگان را (۱۴۱) و از چهار پایان حموله است و فرش یعنی بعضی اهلی هستند که بار میبرند و بعضی بیابانی وحشی بخورید از آنچه روزی داده است شماراخد او متابعت نکنید وساوس شیطانرارستی که او از برای شما دشمن آشکار است (۱۴۲) هست