برگه:Quran-Elmi.pdf/۲۰۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۱۰۳
جزو ۸
سوره انعام

جفت بز نر و ماده از میش دو تا از نر و ماده بگو ای محمد آیا آن دو میش و بز نر را حرام کرد خدا با آن دو ماده را با آنچه را که مشتمل است بر آن رحمهای دو ماده بعضی با بچه هائی که در شکم آن میش و بز ماده است خواه نر و خواه ماده کدام را خدا حرام کرده است آگاه کنید مرا از روی رانش اگر هستید شما راست گویان (۱۴۳) و از شتر دو تا نر و مادر از گاو رو تا بگو آیا نرهای آنها را حرام کرده است خدا با ماده های آنها را با بچهائی ماده های آنها هست یا بودید شما حاضر وقتیکه وصیت کرد شما را خدا باین یعنی واجب گردانید شما این تحریم را آبا پس کیست ستمکارتر از آن کسی که بر بافت بر خدا دروغ را تا اینکه گمراه کردند ندا مردم را به بی دانشی بدرستی که خدا هدایت نمیکند گروه ظلم کنندگان را (۱۴۴) بگو ای محمد نمی یابم در آنچه وحی شد بسوی من حرام شده بر خورند که میخورد آنرا مگر اینکه مرده باشد با خون ریخته شده باشد یعنی خونی که در وقت ذح با غیر ذبح از حیوانی ریخته شود آن خون حرام است یا گوشت خوک بس بدرستی است که آن خوک پلید و نجس یا بفسق کشته شده باشد یعنی ما کول اللحم باشد و و باسم غیر خدا کشته باشند یعنی باسم بتان ذبح شده باشد پس هر که مضطر باشد که غیر مینه چیزی نیابد و ستم کار بیچاره مثل خود نباشد و زیاد روی هم در خون گوشت میت بکند بقدر ضرورت بخورد پس بدرستی که پروردگار تو آمرزنده و مهربان است (۱۴۵) و بر آن کسانی که یهود شدند حرام کردیم تمام صاحبان ناخن را و از گاو گوسفند حرام کردیم ما بر ایشان بپ های گاو و گوسفند را مگر آنچه چسبیده باشد به پشت های آنها یا به پهلوی آنها با آنچه مخلوط باشد استخوان این تحریم است که جزا دادیم ایشانرا بسبب سرکشی ایشان و بدرستی که ما هر آینه راست گویانیم (۱۴۶) پس اگر تکذیب کردند تو را پس بگو پروردگار شما صاحب رحمت واسعه است یعنی بخشش بسیار است و بازداشته نمیشود عذاب او از گروه گناهکاران (۱۴۷) زود باشد که بگویند آن کسانی که شرک بخدا آوردند اگر خواسته بود خدا شرک نمیآوردیم ما و نه پدران ما و حرام نمی گیریم ما هیچ چیز را یعنی شرک ما و پدران ما و تحریم ما بخواست خدا بوده اینطور که تو را تکذیب میکنند تکذیب کردند آن کسانی که از پیش از ایشان بودند تا اینکه چشیدید عذاب ما را بگو ای محمد آیا نزد شما است از هیچ دانشی پس بیرون بیاورید آن دانش را از برای ما پیروی نمیکنید شما مگر گمان را و نیستید شما مگر گزاف گویان (۱۴۸) بگو ای محمد از برای خداست حجتی رسیده پس اگر بهایت صحت بخواهد خدا هر آینه هدایت میکند شما را تماماً (۱۴۹) بگو ای پیغمبر بیآورید گواپهان خود را آن کسانی که شهادت میدهند بدرستی که خدا کرده است این سحر مات را پس اگر گوا می دادند پس گواهی بده تو با ایشان و پیروی مکن خواهشهای