برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۴۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۷۵
جزو ۶
سوره مائده

از برای ایشان از مطاعم بگو حلال کرده شده از برای شما کشتارهای پاکیزه که بنام خدا ذبح کرده باشند و هرچه را که تعلیم کردید از سگهای شکاری کی تعلیم داده اید شما آن سگها را از آن چیزی که تعلیم کرده است خدا شما را از طریق تأدیب که برای صید رها کنید وقتی بخواهند آنها را باز آیند و شکار نگاه دارند و نخورند پس از آنچه نگاه داشته اند آن سگان شکاری و نخورده اند و خوانید اسم خدا را بر آن صید وذبح کنید و بخورید و بپرهیزید از خدا در خوردن هر چه حرام است بدرستی که خدا زود حساب است و از حلال و حرام سؤال کند (۴) امروز حلال کرده شد از برای شماطعامهای پاک پاکیزه وطعام آن کسانیکه داده شده اند کتاب را یعنی یهود و نصاری حلال است از شما و طعام شما حلال است برای ایشان و حلال شده است بر شما زنهای پارسا از مؤمنات و زنهای پارسا از کسانی که داده شده است آنها کتاب پیش از شما که بهود وخاری هستید وقتی بدهید مهرهای ایشان را در حالتیکه با عفت باشد زناکار نباشند و رفیق کیر در پنهانی نباشند و هر کس کافر شود آنچه ایمان آن واجب باشند پس تحقیق باطل است عمل او و او در آخرت از جمله زیانکاران است (۵) ای کسانیکه گرویده اید چون خواهید که بایستید نماز پس بشوئید رویهای خود را و دستهای خودتان را تا مرفق ها و مسح کنید سرهای خود را و پاهای خودتان را تا کعبین که آن استخوانیست که بیرون آمده است از میان قدم و اگر باشید جنب پس غسل کنید و اگر باشید ناخوش یا در سفر باشید یا بیاید یکی از شماها را از غائط با بوده باشید زنان را بمباشرت پس نباید آبیرا پس تیمم کنید بخاک پاک پس مسح کنید بروبها و دستهای خودتان از آن خاک نمیخواهد خدا اینکه بگرداند بر شما خرجی و تنگی ولیکن میخواهد که پاک گرداند شمارا و تا تمام کند نعمت خود را بر شما شاید فکر کنید (۶) و ذکر کنید نعمت خدا را که انعام کرده است بر شما و یا دارید میثاق اورا که بسته است شما را بر آن وقتی که گفتید سمعنا و اطعمنا یعنی شنیدیم و اطاعت کردیم و بپرهیزید از خدا بدرستی که خدا داناست یآنچه در سینه ها مخفی است (۷) ایکسانیکه گرویده اید باشید ایستادگان از برای خدا گواهان بعدل و باید که باز ندارد شمارا دشمنی قومی بر اینکه عدالت نکنید عدالت کنید که آن نزدیکتر است از برای پرهیزکاری و بترسید از خدا