برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۴۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۷۴
جزو ۶
سوره مائده

در صورتی که خواهر اولاد نداشته باشد پس اگر خواهر دو نفر باشند پس از برای آنها دو ثلثی ارث ببرند و اگر برای او باشد برادرها و خواهرها پس از برای هر مردیست مقابل دو زن بیان میکند خدا برای شما که گمراه نشوید و خدا بهرچیزی داناست (۱۷۶)


سوره مائده یکصد و بیست آیه و در مدینهٔ طیبه نازل شده است

بنام خداوند بخشاینده مهربان

ای کسانیکه ایمان آورده اید وفا کنید بستن عقدها شرعیه حلال کرده شد برای شما چهارپایان زبان بسته مگر آنچه خوانده خواهد شد بر شما در این سوره سوای آنچه را که از صید حلال نمیدانید در حالتیکه شما محرم باشید بدرستیکه خدا حکم میکند هر چه را که اراده میفرماید (۱) ای کسانیکه ایمان آوردید حلال نکنید مناسک حج خدارا و حلال نکنید ماه حرام را بسبب قتال و حلال نکنید قربانیها را و حلال نکنید قلائد را یعنی آنچه را که از گاو و گوسفند و شتر و غیره که قلاده گردن آنها بسته اند و برای قربانی مخصوص کرده اند و حلال ندانید تعرض باشخاصی که قاصدان مکه معظمه اند که بزیارت کعبه میروند که مؤمنین ایشان میطلبند افزونی از پروردگار خودشان ثواب آخرت و منفعت دنیارا واگر کافرند میطلبند افزونی دنیوی را از جانب پروردگار خودشان و مطالبند اعتقاد خودشان خوشنودی خداراو چون از احرام که بیرون آئید پس صید کنید اگر خواهید و باید که بر آن ندارد شمارا دشمنی قوی برای اینکه باز داشتند شما را از طواف مسجد الحرام اینکه از حدود گذرید و یاری کنید یکدیگر را به نیکویی و پرهیزکاری و یاری نکنید یکدیگر را بدی و ستمکاری و بپرهیزید از نافرمانی خدا بدرستیکه خدا سخت عقوبنست (۲) حرام کرده شد شما مردار و خون و گوشت خوک و هرچه را یاد کرده باشند در وقت کشتن از برای غیر خدا بآن یعنی در وقت ذبح بسم الله گفته نشده باشد و نه شده و آنجا را با چوب و سنگ زده باشند تا مرده باشد و آنچه از بلندی بزیر انداخته باشند و مرده باشد و آنچه را که شاخ زده باشد حیوانی دیگر و مرده باشد و آنچه را که حیوان درنده بعضی از آن را خورده باشد و بقیه آن مرده یا حیات غیر مستقره داشته باشد مگر اینکه حیات مستقره داشته باشد و بطور شرعی آنرا ذبح کرده باشند و هرچه را که کشته باشند باسم قربانی برای سنگهائیکه منصوب است در حوالی بیت الحرام وحرام است شما آنچه را که قسمت کنید باز لام یعنی به تیرهائی که اعراب بمعمول خودشان آنها خیر وشر میکردند این تقسیم کردن با ازلام بیرون رفتن است از طریقة فرمانبرداری خدا امروز ناامید شدند کار از شما که دین شما بتحلیل برد دین و طریقة ابشان را مترسید از فتنه کردن ایشان و بترسید از من امروز کامل کردم برای شما دین شمارا و تمام کردم بر شما تعوت خودم را و اختیار کردم برای شما اسلام را دینی پس هر که بیچاره شود در گرسنگی در حالتی که میل کننده باشد گناهی به خورد از آنچه ذکر شد از محرمات بقدر سد رمقی بس بتحقیق خدا آمرزنده و مهربانست (۳) از تو ای پیغمبر چه چیز حلال کرده شد از