برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۲۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۶۳
جزو ۵
سوره نساء

نوشتی بر ما جنگ کردن را چرا تاخیر نکردی برای ما جنگ کردن را تا زمان مرگ که بما نزدیکست بگو بآنها ای پیغمبر که بر خور داری دنیا کم است و آخرت بهتر است از برای کسیکه پرهیزکار باشد و ستم کرده نمیشوید بقدر رستهٔ که در رخنهٔ هستهٔ خرماست (۷۷) و هر جا باشید در می یابد شما را مرگ اگر چه باشید در برجهای محکم استوار و اگر برسد منافقین را نیکی میگویند این از جانب خداست و اگر برسد بآنها بدی میگویند این بدی از تو است ایمحمد بگو ای پیغمبر همه از جانب خداست پس چه چیز است از برای این مردم که نزدیک بفهمیدن هیچ سختی نیستند (۷۸) هر چه برسد تو را از نیکوئی پس از جانب خداست و هر چه برسد تو را از بدی پس از نفس خودت است و فرستادیم ما تو را ای پیغمبر رسول و کافیست خدا بگواه بودن (۷۹) و هر کس اطاعت کند رسول را بتحقیق اطاعت کرده است خدا را و هر کس رو بگرداند و در مقام اطاعت قول تو که پیغمبری نباشد پس نفرستادیم ما تو را برای حفظ کننده که عجبر آنها را از معاصی باز داری (۸۰) و میگویند منافقین بتو ای محمو که از ما اطاعت است برای تو پس چون بیرون میروند از پیش تو شب با هم می نشینند طایفهٔ از آنها و میگویند غیر از آنچه تو بآنها میگوئی و خدا مینویسد آنچه را که در شب با هم میگویند در مخالفت تو بنامهٔ اعمال آنها پس اعتراض کن و رو بگردان از آنها و توکل کن بر خدا و کافیست خدا بقیام در امور (۸۱) آیا تدبیر و تفکر نمیکنید در قرآن که معجزات است و احکام لازم الاتاع است و اگر میبود این قرآن از نزد غیر خدا هر آینه می یافتند در آن اختلاف بسیاری که مردم در مطالب آن مباحثات می کردند (۸۲) و اگر برسد منافقین را خبری از آسودگی با ترس قشون مأمورین اسلام افشا و آشکار کنند آن خبر را بدون تحقیق و رسیدگی و اگر بازگذارند به پیغمبر و بصاحبان حکم که سرداران و پیشوایان مسلمین هستند هر آینه دانند آنکسانیکه استخراخ میکنند خبر صحیح را و نیکو تحقیق مینمایند از احوال مأمورین قشون یعنی پیغمبر و صحابهٔ او خبر راست را درست تحقیق میکنند و اگر صلاح حال مسلمانان باشد افشا مینمایند و اگر نبود بخشش و رحمت خدا بر شماها هر آینه متابعت میکردید شیطانرا مگر کمی از شماها که بسبب عقل خود کامل هستید (۸۳) پس کارزار کن در راه خدا تکلیف مکن بکسی مگر بخودت و تحریص کن مؤمنین را زود است که خدا باز دارد آسیب کفار را و آسیب خدا سخت تر است و سخت عقوبت تر است (۸۴) هر کس شفاعت کند شفاعت نیکوئی که در بارهٔ مومنین دعا کند میباشد از برای دعا کننده قسمتی از آن دعا و هر کس دعا کند دربارهٔ دیگری دعای