برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۲۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۶۲
جزو ۵
سوره نساء

آن هنگام که اطاعت میکردند هر آینه ما ایشانرا از جانب خودمان مزد بزرگی (۶۷) و هر آینه هدایت میکردیم بایشان راه راستی (۶۸) و هر کس اطاعت میکند خدا و رسول را پس ایشان بآنکسانی هستند که نعمت داد خدا بر آنها از پیغمبران و راستگویان و شهیدان و ستودگان و اینها خوب رفیقانی هستند (۶۹) این بخشش از خداست و بس است خدای دانا (۷۰) ای آن کسانیکه ایمان آورده اید بگیرید اسلحهٔ خود را پس بیرون بروید برای جهاد دسته دسته یا بیرون بروید همه یکدفعه (۷۱) و بدرستی که از شماها کسی هست که کاهلی میکند در امر جهاد کردن و بجنگ جهاد نمیرود پس اگر برسد بشماها مصیبتی میگوئید خدا اتمام کرد بر من که حاضر نبودم با آنها در جنگ (۷۲) و اگر برسد بشماها نعمتی از جانب خدا از فتح و غنیمت قطعاً بگید بطوریکه هرگز میانهٔ او و شماها مودت و دوستی نبوده است که کاش بودم من با آنها پس فیض میروم فیض بزرگی از غنایم (۷۳) پس باید جنگ کند در راه خدا آن کسانیکه میخرند زندگانی دنیا را بآخرت و هر کس کارزار کند در راه خدا پس کشته شود یا مغلوب شود پس زود باشد که بدهیم او را مزد بزرگی (۷۴) و چه چیز است از برای شما که جهاد نمیکنید در راه خدا از روی حبد و جهد برای استخلاص ناتوان و بیچارگان از مردها و زنها و اطفالی که در مکه اسلام آورده و گرفتارند و میگویند ای پروردگار ما بیرون بفرست ما را از این دهس که اهل آن ظلم کنندگانند و بگردان از برای ما از جانب خودت دوستی و بگردان از برای ما از جانب خودت یاری کننده (۷۵) آن کسانیکه ایمان آورده اند جنگ میکنند در راه خدا و آن کسانیکه کافرند جنگ میکنند در راه طاغوت پس جنگ کنید با کفاریکه دوستان شیطانند بدرستیکه حیلهٔ شیطان ضعیف است در پیش اراده پروردگار (۷۶) آیا نمی بینی آنکسانیرا که گفته شد آنها که شتاب در جنگ کردن نکنید و باز دارید دستهای خودتان را از جنگ کردن و نماز کنید و ز کوه بدهید پس وقتی که نوشته شد برای آنها جنگ کردن با کفار در بدر انوقت طایفهٔ از آنها ترسیدند از مردمانی که دشمن بودند مثل ترسی که بنده از خدا دارد یا سخت تر از آن و گفتند پروردگار چرا